مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا اين مطلب كه

همزاد چيست ؟ آيا مي توان او را ديد؟

پس از مرگ پرونده انسان بسته مي شود يا خيرات و صدقات بازماندگان به وي مي رسد؟

به نظر شما چرا زن حق حاكميت ندارد؟

قوانين و شرايط استدلال و استنتاج چيست؟

هميشه به عدالت خدا شك ميكنم و برايم قابل قبول نيست كه كارهاي خدا براساس حكمت و مصلحت است. چرا هر چه حكمت و مصلحت است، عليه من است و هيچ به نفع من نيست؟!

آيا علم غيب منحصر به خدا و پيامبر است؟ توضيح دهيد.

آيا خلقت فرشتگان از آتش است يا از نور؟

آيه 26 سوره آل عمرانقل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء... آيا دلالت بر جبر ندارد؟ آيا كوشش ما در تعيين سرنوشت نقشي ندارد؟

آيا براي مؤمن سختي جان كندن و فشار قبر وجود دارد؟

آيا بعد از مرگ انسانها همديگر را ميبينند؟

آيا ديدار افراد يك خانواده در عالم برزخ امكان دارد؟ يعني ميتوانند يكديگر را بشناسند و كنار هم بمانند؟!

  1. 1190 از 4632