مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نام كدام پيامبر اسراييل بود؟

با توجه به آية 91 سورة انبيأ، آيا روحي كه در بدن پيامبران: دميده شده همان روحي است كه در بدن ما دميده شده است؟ چرا ما به درجة پيامبران نرسيدهايم؟

هنگاميكه حضرت آدم و حوا8 به زمين تبعيد شدند، آيا در روي زمين گياه، حيوان و موجودات ديگري زندگي ميكردند؟

حضرت يوسفغ چگونه توانست بر شهوت خود غلبه كند؟

در آيه 146 آل عمران آمده است: وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَـَتَلَ مَعَهُو رِبِّيُّونَ كَثِير. لطفاً بفرماييد نام پيامبراني كه همراه با امتشان جنگيدند و شهيد شدند چه بود؟

الف ـ نام پادشاه زمان حضرت ابراهيم چه بود؟ آيا اين پادشاه كافر بود يا خير؟ ب ـ لطفاً تفسير آية 92 سوره آل عمران را بيان كنيد؟

چرا آسيه، همسر فرعون، با اينكه ميدانست فرعون هرگز به خدا ايمان نميآورد، هيچ وقت از وي جدا نشد؟

آيا حضرت آدم صرفاً يك انسان برگزيده بودهاند، يا اين كه پيامبر بودهاند؟

نام اصلي حضرت هود چيست؟

دين اسلام با دين مسيحيت و ديگر دينها چه تفاوتي دارد؟ مگر همة دينها از طرف خدا نيامده است؟

آيهاي كه حاوي بيشترين اسامي پيامبران است؟

آيا هارون برادر موسيغ پيامبر بوده است؟

  1. 771 از 4632