مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

يكي از موانع شكوفائي فطرت «عقل متعارف» است اين موضوع را چگو نه تبيين مي كنيد؟
يكي از موانع شكوفائي فطرت «تكبر» است اين موضوع را چگونه تبيين مي كنيد؟
يكي از موانع شكوفائي فطرت «خود بيني و هوس» است اين موضوع را چگونه تبيين مي كنيد؟
يكي از موانع شكوفائي فطرت «دنيا گرائي» است اين موضوع را چگونه تبيين مي كنيد؟
يكي از موانع شكوفائي فطرت «كمين گاه هاي شيطان» است اين موضوع را چگونه تبيين مي كنيد؟
يكي از موانع شكوفائي فطرت «زنگار دل» است اين موضوع را چگونه تبيين مي كنيد؟
حوزه خلافت انسان تا چه حد است؟
آيا مفاهيم فطري نيازمند دليل هستند؟
آيا فطرت خطا پذير است؟
آيا فطرت راهي بر اثبات وجود خداست يا اينكه به عنوان مقدمه اي (برهاني) براي اثبات وجود خدا استفاده ميشود؟
آيا خداجوئي و خدا طلبي هم فطري انسان است يا فقط خداشناسي فطري انسان است؟
با توجه به اينكه هويت انسان تغيير پذير است, آيا فطرت نيز تغيير است؟
  1. 1566 از 4632