مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا خداوند ميفرمايد:يضل من يشاء؟

منظور از سر مكنون چيست؟

فلسفة حاجت مندي چيست؟ آيا مي توان هر چيزي را از خدا و ائمة طلب كرد؟ آيا من كه بسيار ميل دارم وسيلةنقليه اي داشته باشم و هنگام طلب حاجت آن را به ياد مي آورم، كار من بي ارزش است و بايد همواره مسائل مربوط به آخرت را طلب كرد؟

قضية انسان انسان است چه نوع قضيه اي است؟ چرا؟

بين اصالت وجود و جعل وجود چه فرقي است؟

فرق هدايت تكويني و هدايت عامه چيست؟

هدايت به امر چيست (يهدون بأمرنا)؟

عدل جزء صفات سلبي است يا ثبوتي؟ گفته مي شود در اصل جزء صفات ثبوتي است، لكن در شمارش ثبوتي اكثر كتب معتبر تعداد آن را هشت صفت مي دانند و عنوان آن ها را: قدرت، علم، حيات، اراده، مدرك، سرمدي مي باشد. متكلم و صادق بودن مي نامند، لكن به نظر مي رسد بايستي عدل هم جزء آنان قرار گيرد. نظر شما چيست؟

مقصود از آية الرحمن علي العرش استوي چيست؟ نظر كراميه كه گويند خداوند بالاي عرش مكان دارد صحيح است؟

مي گويند فرشتگان مقرّب الهي فقط به فرمان خدا تمام عمر عبادت مي كنند وفقط به امر خداوند قادرند كاري انجام دهند و از خود اختياري ندارند. پس چطور شيطان كه يكي از فرشتگان بود، هنگامي كه خداوند امر مي كند، از فرمان خدا سرپيچي مي كندو مانند موجودي مختار عمل مي كند؟ اگر اين امر خواست خدا بود، چرا خدا از او علت را مي پرسد؟ اگر خداست خدا بود، چرا شيطان را با غضب از درگاه خود مي راند،آن هم به جرم نافرماني و او را از عذاب خود بيم مي دهد؟

چرا بين زن و مرد تفاوت بي حدّ و مرزي است مثلاً دية زن كمتر از مرد است؟ مگر هر دو انسان نيستند؟! در ديگر امور چرا زنان از حقوق كمتري نسبت به مردان برخوردارند؟

زندگي پس از مرگ چگونه است و روح چه كارهايي را مي تواند انجام دهد؟

  1. 1176 از 4632