مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا گروهي از مديران دولتي دست به فساد مالي وارتشا مي زنند و قوه قضائيه نيز در مقابل آنها سكوت مي كند ؟
آيا كارهايي را كه مردم در استقبال از مقام معظم رهبري و ساير مسئولين انجام مي دهند درست است؟
با توجه به منع امام راحل آيا علمأ و مراجع مي توانند در مورد شخص كانديداها اظهار نظر نمايند؟
آيا ائمه جمعه حق اظهار نظر در مورد شخص كانديداها را دارند؟
آيا منظور از جامعه مدني نهاينه كردن قانون اساسي در جامعه است و اگراينست چرا با آن مخالفت مي شود؟
چگونه بايد درباره ء روحانيت قبل و بعد از انقلاب قضاوت كرد
چرا مقام معظم رهبري در برخورد با بعضي مسايلي مثل انتخابات شتابزده عمل مي كنند و مثل امام عمل نمي كنند
چرا از مقام معظم رهبري نمي شود انتقاد كرد و حال اينكه از علي(ع) انتقادمي نمودند
ميزان آزادي بيان چيست و چرا قوانين در اين موارد صراحت ندارد؟
چرا به قوانين آزادي بيان احترام گذاشته نمي شود؟
با اينكه مردم عصر ما داراي رشد عقل بيشتري از مردم زمان هاي گذشته اند چراآزادي آنها را محدود مي كنند
چرا روحانيت در برابر گروه هاي فشار موضعگيري نمي كند
  1. 1805 از 4632