مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با عنايت به فراز صدو پنج تا صدو سيزده خطبه نود و يك كه در آن علي (ع) ميفرمايد: » خدا در خلقت اشياء به تفكر نياز نداشت « آيا در اثبات تدبير براي خداوند با نفي تفكر, تناقضي وجود ندارد؟
تفسير فراز صدوبيست و سه تا صدوسي و سه خطبه نود و يك كه در آن علي (ع) به توصيف خلقت آسمان ميپردازد, چيست؟
تفسير فراز دويست و نود تا سيصد و ده خطبه نود و يك كه درباره خلقت آدم ايراد شده چيست؟
تفسير فراز پنجاه و ششم تا آخر خطبه نودويك كه در مورد علم خداوند ايراد شده, چيست؟
تفسير خطبه نودودو كه درباره درخواست مردم از علي (ع) براي بيعت با وي و پاسخ منفي آن امام, ايراد شده, چيست؟
تفسير فراز دوم تا ششم خطبه نودوسوم كه علي (ع) بعد از پايان يافتن جنگ نهروان ايراد فرموده چيست؟
با عنايت به فراز هفتم تا سيزدهم خطبه نود و سوم كه در آن علي (ع) ميفرمايد: «پس از من بپرسيد,...» بعضي از اخبار غيبي كه آنحضرت از آنها خبر داده, چيست؟
تفسيرفراز بيست ودوم تا بيست و هفتم خطبه نود و سه كه در مورد “فتنهها “ ايراد شده است چيست؟
تفسير فراز بيست و هشتم تا سي و دوم خطبه نود و سه كه درباره «خوفناك ترين فتنهها» ايراد شده چيست؟
تفسير فراز چهل و ششم و چهل و هفتم خطبه نود وسه كه در آن علي (ع) ميفرمايد:» ما دودمان پيامبر از فتنه بني اميّه درنجاتيم و... « چيست؟
تفسير فرازهاي سيوهشتم تا چهلوهشتم خطبه صدوهشتم نهجالبلاغه كه در آن امام علي به بيان علايم و حوادثي كه در آن فتنههاي آخرالزمان تحقق مييابد پرداخته چيست؟
تفسير فرازهاي بيستوسوم و چهارم خطبه صدونهم نهجالبلاغه كه در آن امام علي به بيان علم مطلق الهي ميپردازد چيست؟
  1. 2323 از 4632