مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ناتواني انسان نسبت به كاستن و افزودن بدن يا خويش و ناتواني وي بر ايجاد خوشي و ناخوشي رواني چگونه بر وجود خدا دلالت دارد؟
آيا مي توان ذات خداوند را شناخت؟
آيا خداوند قابل وصف است؟
چگونه از راه حس يا طبيعت مي توانيم وجود خدا را اثبات كنيم؟
عدالت اجتماعي چيست و چگونه تحقق مي يابد؟
چرا بايد از خدا بترسيم؟
اينكه در قرآن آمده انسانها در موقع نياز به طرف خدا مي روند اگر طوري شود كه اشخاص نياز به خدا نداشته باشند آيا باز هم به طرف خدا خواهند رفت؟
به چه مناسبت آفريدگار جهان را « خدا » نام نهادند؟
فرشتگان كه از جانب خدا خبر مي آورند مگر خداوند مكان دارد؟
آيا خداوند متعال كه مي داند برخي انسان ها را كه بيافريند با سوء اختيار خويش سرانجام راه زشت را اختيار مي كنند در عين حال چرا آنان را مي آفريند؟
چرا خداوند در قرآن كتاب آسماني ما فرموده كه زير بار ظلم و ستم نرويد ولي وسائل رفاه ملّت را آماده نكرد؟
چرا نبايد در شناخت خدا خود را مقياس قرار دهيم؟
  1. 1354 از 4632