مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا غير از پيامبران و امامان , شخص ديگري هم معصوم بوده است ؟
آيا پيامبران , پيش از بعثت و نبوت نيز , معصوم بوده اند ؟
بـا ايـنـكه پيامبران معصوم بوده اند , پس مقصود از گناه و خطا كه به آنان نسبت داده شده است چيست ؟
آيا بهتر نبود كه در قرآن به پيامبران ( گناه ) نسبت داده نمي شد ؟ .
عـلـل معصوم بودن پيامبران و امامان چه بوده و آيا آنها صرفا بر اثر موهبت مخصوص الهي معصوم بودند يا خودشان اين حالت را در پرتو اعمالشان تحصيل مي كردند ؟
عـصـمـت نـيـروي مـرمـوزي اسـت كـه بـه انـسـان در بـرابـر هـر نـوع گناه و انحراف و خطا مـصـونـيـت مي بخشد , بنابر اين چنين افرادي با توجه به اين نيروي نهفته قادر به گناه نيستندو سرانجام پاكي و قداست آنان , افتخاري نخواهد بود .
فايده وجود پيامبران در مقايسه با مخترعان چيست ؟
اگـر مـردم ديـگر هم خبر از غيب بدهند يا بيماري را بدعا شفا بخشند يا امور ديگرنظير معجزات انبياء بنمايند فرق ميان آنها و انبياء چيست ؟
اگر پيامبر اكرم (ص ) معصوم بوده اند , چرا خداوند به ايشان مي فرمايد : قل اعوذبرب الناس در حاليكه شيطان به انسان معصوم دسترسي ندارد ؟ و نيز از برخي پيامبران نقل شده كه به خدا پناه مي برده اند در حاليكه آنان نيز معصوم بوده اند .
با آنكه همه پيامبران الهي داراي نبوت و رسالت بودند چگونه قرآن مي گويد بعضي بربعضي ديگر برتري دارند ؟
در قـرآن اشـاره بـه سرگذشت يكي از پيامبران شده كه در اثناء سفر خود از كنار يك آبادي ويران شـده گذشت و اجساد و استخوانهاي پوسيده ساكنان را ديد گفت : چگونه خداوند اين مردگان را زنده مي كند ؟ اگر پيامبر معصوم است و از طرف خدا آمده چرابايد منكر معاد باشد در حالي كه خود مبلغ آن است ؟
قرآن مي گويد : خداوند از پيامبران پيمان موكد گرفت هرگاه پيامبري به سوي شماآمد حتما به او ايمان بياوريد مگر ممكن است پيامبر اولواالعزمي در زمان پيامبراولواالعزم ديگر مبعوث گردد تا موظف به پيروي از او باشد ؟
  1. 2110 از 4632