مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا اين ادعاي ابن جوزي درست است كه «يهود درهاي خانه را ميبندد، همچنين است شيعه »؟
آيا اين ادعاي ابن جوزي درست است كه ميگويد: « يهود تورات را تحريف كردند، همچنين شيعه نيز قرآن را تحريف كرده است »؟
مقصود از فهم دين چيست؟ آيا فهم دين ممكن است؟
آيا اين سخن ابن جوزي صحيح است كه ميگويد: « يهود خون مسلمانان را حلال ميشمرند، همچنين است شيعه»؟
آيا اين سخن ابن جوزي صحيح است كه ميگويد: «يهود بر سه طلاق ارزش و بهايي نميدهند، همچنين است شيعه»؟
آيا اين ادعاي ابنجوزي صحيح است كه ميگويد: « يهود جبرئيل را دشمن ميداند و ميگويند او دشمن ما از فرشتگان است، هم چنين شيعه اورا دشمن ميدارند و ميگويند: در مسالة وحي خطا كرده است (نبوت از آن علي بود آن را به پيامبر داد)»؟
آيا اين ادعاي ابنجوزي درست است كه ميگويد: « صنفي از يهود و نصاري بر شيعه به خاطر دو خصلت برتري دارند: از يهود سؤال شد بهترين ملت شما كيست؟ گفتند: اصحاب و ياران موسي. از مسيحيان نيز پرسيدند، آنان نيز در پاسخ گفتند: ياران عيسي. از شيعيان پرسيدند بدترين ملّت اسلام كيست؟ گفتند: ياران محمّد. پس به آنان گفتند در حق ياران محمد طلب آمرزش كنيد، به جاي استغفار در حقّ آنان بد گفتند»؟
عناصري كه در حال حاضر بيش از همه بر ضد شيعه قلم فرسايي ميكنند، چه كساني هستند؟
مباني امكان روشمندي فهم دين چيست؟
آيا در تفسير قرآن يا يكي از متون مقدس، محور، تحصيل مقاصدفرستنده كتاب و نويسنده آن است يا خود متن و فهم مفسر؟ تا جايي كه گاهي اين مسأله را در كتابهاي هرمنوتيك به صورت مؤلف مدار، متن مدار و يا مفسر مدار مطرح ميكنند؟
مقصود از پيش فرضهاي مشترك چيست؟
يكي از گروههاي شبهه كننده در لزوم بعثت پيامبران «برهمنها» هستند، شبهات آنان چيست و چگونه نقد ميشود؟
  1. 1597 از 4632