مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا نبايد براي شناخت خداوند، خود را مقياس قرار دهيم؟
اينكه مادّه گرايان مي گويند: «سازنده جهان، اتم است.» پاسخش چيست؟
قبول داريم كه خداوند وجود دارد ولي فعلاً كار خداوند چيست؟
اگر خداجويي امري فطري است چرا عده اي منـكر خـدا هسـتند؟
راه هاي بشر به سوي خداشناسي كدام است؟
چطور مي توان بوجود خداوند متعال يقين كرد؟
يك دليل عقلي بر اثبات وجود خدا اقامه نمائيد.؟
آيا مي توان گفت: وقتي سلول تخم در جنين بوجود آمد خود بخود بزرگ مي شود چه خدايي باشد يا نه؟
نوشته بوديد يك نظام شگفت انگيز ممكن نيست از روي تصادف بوجود آيد با اينكه گاهي پزشگان از مريضي قطع اميد مي كنند ولي ناگهان بطور اعجاز شفا مي يابد؟
يك دليل براي اثبات خدا بنويسيد؟
آيا اينكه در قطب شمال و جنوب شش ماه شب و شش ماه روز است بي نظمي نيست؟
اگر چه ما اشعه ي ماوراء بنفش را نمي توانيم ببينيم اما آنرا به وسيله ي دستگاه هاي علمي مي بينيم وليكن خدا را با دستگاههاي علمي هم نمي توان ديد پس از كجا بفهميم كه وجود دارد؟
  1. 1327 از 4632