مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

لطفاً قطعهاي از وصيت پيامبر اكرمو حضرت امام خميني; را بنويسيد؟

بر اثر چه ماجرايي، كودكان در آيه 75 سورة نسأ، چنان دعايي كردند؟

آيا اين حرف كه چنانچه كسي هر شب ساعت يازده كنار در خانه آية الكرسي را بخواند، پدرش كه از دنيا رفته به خانه خواهد آمد، صحيح است؟

بهترين كار كه براي فرد فوت شده ميتوان انجام داد تا متوفي از ما راضي باشد و به ايشان كار خيري برسد چيست؟

چرا خداوند متعال با اين كه ميدانست انسان به معلم نياز دارد و از عهدة خودش بر نميآيد، باز هم او را به زمين تبعيد كرد؟

خواندن حمد و سوره چگونه انجام ميشود، آيا ابتدا بايد به ائمه: و مؤمنان هديه كنيم و سپس به ميت خود، يا در همان ابتدا به ميت خود هديه نماييم؟

در سورة مبارك جمعه آمده است: ...مَثَلُ القَومِ الَّذينَ كَذَّبوا بِ ?‹ايـَتِ اللّهِ...، از آن جا كه برخي، مراجع بزرگ تقليد را از مصاديق آيات اللّه ميدانند; الف ـ آيا تكذيب آنها، عقوبتهايي را كه در بسياري از آيات قرآن بيان شده، متوجّه تكذيب كنندگان ميكند؟ ب ـ چرا برخي، از جمله دكتر شريعتي، و يا مؤلّف كتاب احيأ تفكر ديني در صفحه 218 كتاب، به مرحوم ميرزاي شيرازي، شيخ فضل اللّه نوري و حتي به امام خميني;، جسارت كردهاند؟

شما به منظور جذب دانشجويان و پياده كردن فرهنگ قرآني در دانشگاه و جامعه، به ويژه قشر دانشجو، و شناساندن قرآن كريم به دانشجويان، چه راهكارهايي را پيشنهاد ميكنيد و چگونه ميتوان با اين سازمان، ارتباطي تنگاتنگ و نزديك برقرار نمود؟

آيا همواره كلمة هم وزن فاعل داراي صفت يا ويژگي ممتازي است؟

اولئك دقيقاً به چه معناست؟

آيا هما ضمير منفصل است؟ اگر هست از چه نوعي است؟

كلمة طاغوت به چه معنا است؟ و به چه كساني گفته ميشود؟

  1. 1728 از 4632