مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر روح خدا در همه انسانها يكسان دميده شده، تفاوت انسانها چگونه حاصل ميشود؟

اگر انساني كه گناه كرده، توبه حقيقي كند، آيا آثار گناه به طور كامل از بين مي رود يا خداوند در قيامت پيش روي همة خلايق، گناه را آشكار مي كند؟

اين كه مي گويند خداوند از آيندة انسان آگاه است، آيا به اين معنا است كه تمام كارهايي كه انسان انجام مي دهد، در سرنوشت او ثبت شده است؟ اگر اين طور باشد، پس اختيار انسان چه نقشي دارد؟

آيا فرشتگان خدا را مي بينند؟ اگر نمي بينند، نحوة ارتباطشان با خداوند چگونه است؟

وضعيت افرادي مانند كودكان، ديوانگان ، كر و لال مادر زاد كه قادر به شناخت و معرفت نيستند، در قيامت چگونه است؟سرانجام مخترعين و مكتشفيني كه در جامعه بشري خدمت كردهاند. ولي ايمان نداشتهاند، چگونه است؟ (بهشتي اند يا جهنمي)براي كودكاني كه دربارة خداوند سؤال ميكنند و به پاسخهاي ساده و سطحي قانع نمي شوند، چگونه بايد خداوند را اثبات كرد؟ـ خداوند عالم را چه وقت خلق كرد و قبل از خلقت چه ميكرد؟

ـ زمان و مكان نداشتن خداوند چگونه تصور ميشود ؟

ـ چگونه خداوند همزمان از همه چيز در همه جاي عالم آگاه است؟

لطفاً در خصوص اسم اعظم توضيح دهيد.

آيا زنده شدن مردگان در قيامت با قانون تبديل ماده به انرژي و بالعكس ارتباط منطقي دارد؟

  1. 1170 از 4632