مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا در ازدواج بعد از پذيرفتن ايمان و اخلاق و رفتار شخص و اصالت خانوادگي به عنوان معيارهاي مهم، به ظاهر شخص هم بايد به عنوان يك ملاك توجه كرد و آن را مهم دانست؟

خانوادة من و عمه ام علاقه دارند با پسر عمه ام ازدواج كنم. من علاقه به ادامة تحصيل دارم، در حالي كه پسر عمه ام ترك تحصيل كرده و به درس علاقه ندارد. احساس مي كنم نمي توانيم هدف مشتركي در زندگي داشته باشيم. تا كنون پاسخ روشني به آنان نداده ام. منتظر پيشنهاد و راهنمايي شما هستم.

حديثي از اميرالمؤمنين است كه: تأمل و تأنّي در هر چيز پسنديده است. چز در فرصت هاي خير و كارهاي نيك. آيا در زمان ازدواج كه امر خير ايت تأمل جايز نيست؟ پس در چه مواردي از امور خير صحيح است؟ آيا هميشه تفكر قبل از هر چيز و عاقبت انديشي هر كار قبل از انجام آن ممدوح است؟

آيا امام زمان (عج) ازدواج نموده است، آيا فرزندي دارد؟

احكام ازدواج چيست؟ و چه كارهايي را بايد رعايت كرد؟

معناي كلمة شب زفاف يعني چه؟

دانشجو هستم. دو سال است كه با يك معلمي ازدواج كردم. معلمي كه به بهانة خودسازي پيوسته در عبادت، مطالعه و سكوت يا خواب است و نسبت به من بي تفاوت ميباشد و از صحبت كردن با من خودداري ميكند اين كارها عصبي ام كرده، چه شيوهاي را در پيش گيرم تا كانون زندگي مان به سردي نگرايد.

حكم صيغه موقع دختر باكره بدون اذن ولي چيست؟ متن عربي صيغه چيست و آيا معاطاتي هم ميشود؟ مرجع بنده حضرت آيت الله خامنه است.

در خصوص مهم ترين وظايف فرزندان در برابر والدين و عاق والدين و اين كه ممكن است فرزند با داشتن اعمال خوب، ولي نيكي نكردن به پدر و مادرش جهنمي شود، توضيح دهيد. همچنين دربارة راه هاي راضي نگه داشتن والدين نيز توضيح دهيد.

در زمان كنوني كه كنيز يا غلام وجود ندارد، اگر كسي به رضايت خويش حاضر شود كنيز كسي شود،آيا حكم كنيز بر او جاري مي شود؟ اگر ميشود، در صورت ازدواج كنيز چگونه از ملكيت صاحبش بيرون بيايد؟

در مكاتب غرب ازدواج چگونه صورت مي گيرد؟

اگر كسي نخواهد ازدواج كند، دينش كامل نخواهد بود و اين مسئله موجب خواهد شد كه در روز قيامت با مشكل برخورد كند؟

  1. 2405 از 4632