مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا وجود دو خدا لازم با تفاوت است؟
آيا مي شود غير از خدا پديد آورنده ي ديگري نيز وجود داشته باشد؟
اگر نام شخصي را همراه با نام خدا ايراد كنيم شرك است آيا روايتي در اين باره وجود دارد؟
آيا تعظيم غير خداوند با توحيد منافات ندارد؟
وجود چند خدا چه اشكال دارد؟
پيرامون توحيد افعال توضيحي بدهيد؟
آيا خداوند جسماني است و مكان دارد؟
به چه دليل خداوند فرزند ندارد؟
اينكه گفته مي شود حق تعالي از دو حد تعطيل و تشبيه خارج است يعني چه؟
چيزي مكان دارد كه وجود دارد و خدا مكان ندارد پس بايد وجود هم نداشته باشد؟
آيا با توجه به اين برهان كه معطي هر شيء نمي تواند فاقد آن باشد خلق موجودات مادي، دليل مادي بودن خالق آنان نيست؟
آيا حركت وضعي به گونه يي كه نه كمالي را بوجود آورد و نه نقصي را كاهش دهد در ذات خداوند متصور است؟
  1. 1330 از 4632