مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا در قرآن، دربارة حضرت فاطمة معصومه، مطلبي آمده است؟

در مورد فدك حضرت زهرا3 قرآن كريم چه ميفرمايد؟

اگر ميتوانيد كتابهايي دربارة انبيأ و امامانبرايمان بفرستيد، چون كتاب خانة محلّة داراي امكانات كمي است و به همين علت بچههاي زيادي به اين كتابخانه نميآيند; اگر ميتوانيد با اهدا كردن چند كتاب به اين كتاب خانه ما را خوشحال كنيد. لطفاً به اين درخواست پاسخ دهيد.

كتابهاي زيادي دربارة دعا و نيايش وجوددارد، ما چگونه ميتوانيم تشخيص دهيم كه اين دعاها از معصومين: و اشخاص معتبر است؟

در حديثي آمده كه حضرت علي هنگامي كه مشغول نماز بودند تير از پاي مباركشان بيرون كشيدند و متوجه نشد و در جاي ديگر آمده كه هنگام نماز انگشتر به فقير دادند آيا اين دو با هم تناقض ندارند؟

بنده در كلاس قرآن تدريس ميكنم و قبل از شروع تدريس حديثهايي از معصومين: ميخوانم. تا كنون از احاديث امام حسن مجتبياستفاده نكردهام، چون احاديثي از آن حضرت در دسترسي ندارم. شخصي هم گفته: از امام حسن مجتبيروايتي نقل نشده است. خواهش ميكنم، روايتي از آن حضرت بازگو كنيد.

ما معتقديم، وقتي انسان به خواب ميرود، روح تا حدود زيادي، از بدن جدا ميشود و به زمانها و مكانهاي مختلف، سر ميزند. سؤال اين كه در خواب، روح با چه قالب مثالي، نمودار ميشود و گاه در آنِ واحد در چند جا ديده ميشود، اين مسئله چگونه است؟ در ضمن، گاهي كه پيامبر و معصومين:، در آنِ واحد در چند جا، حضور آنها احساس ميشود، روح اينها آيا با قالب مثالي است يا به ترتيب ديگري است؟

چرا حضرت علي در نامة 69 نهج البلاغه ميفرمايند: از همنشيني با فاسقان بپرهيز كه شر به شر ميپيوند؟

ذكر أشهد أنّ عليّاً وليّ الله قبل از امامت حضرت علي بوده يا بعداً به اذان اضافه شد و به چه دليل به اذان اضافه شده است؟

آيا حقيقت داردكه منظور از رب، در قرآن كريم، چهارده معصوم عليهم السلام ميباشند و منظور از كلمه آيات نيز ايشان هستند؟

فهرستي از آيات قرآن كه در شأن اهلبيت نازل شده، مرقوم فرماييد؟

حضرت علي پس از تولد، در آغوش پيامبر6، چه آياتي را تلاوت كردند؟

  1. 1966 از 4632