مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

وجود خدا را از قول يكي از دانشمندان بنويسيد؟
خدا چگونه به وجود آمده است؟
آيا صحيح است كه خداوند فرشته دارد؟ اگر صحيح است آيا اين مستلزم احتياج خداوند نيست؟
چرا نبايد در شناخت صفات خدا خود را مقياس قرار دهيم؟
آيا مي توان گفت خدا روح يا نور است و صفات او با صفات بندگان چه فرقي دارد؟
آيا خدا از ادراكات واقعي است يا اعتباري؟
خدا چيست؟ و آيا با موجودات است و يا جداي از آنها؟
چون صفات خدا عين ذات اوست پس بايد هميشه خلقت با خدا همراه باشد و اين ممكن نيست زيرا خداوند پس از اينكه مخلوقات نبوده اند آنها را خلق كرده است؟
مگر تسلسل باطل نيست پس چرا مي گوييم خداوند داراي صفات نامحدود و بي نهايت در بي نهايت است؟
برخي معتقدند كه خدا همه چيز و همه چيز خداست و يا موجودات جزئي از خدا هستند آيا اين عقيده صحيح است؟
آيا انسان مجاز است در ماهيّت وجود خالق تفكر و تعقل كند؟
ما زرتشتيان را ملامت مي كنيم كه دوگانه پرست هستند ، آيا عقيده ما به وجود شيطان كه منشاء گمراهي ها و شرور است يك نوع دوگانه پرستي نيست؟ و نيز ما مسيحيان را سرزنش مي كنيم كه سه گانه پرستند آيا عقيده ما به پيامبر و جبرائيل در برار خداوند يك نوع سه گانه پرستي محسوب نمي شود؟
  1. 1339 از 4632