مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا قانون سوم نيوتون كه مي گويد: هر عملي عكس العملي دارد مساوي با آن و در خلافت جهت با آية شريفة فمن يعمل مثقال ذرهْْ خيراً يره، انطباق دارد؟ و از اين قانون مي توان براي اثبات معاد استدلال نمود؟

حقيقت منجر به واقعيت مي شود يا واقعيت منجر به حقيقت؟

تفاوت حقيقت و واقعيت چيست؟

حقيقت منجر به واقعيت ميشود يا واقعيت منجر به حقيقت؟

تفاوت حقيقت و واقعيت چيست؟

آيا خداوند وجود دارد؟

چرا قبل از اين كه انسان متولد شود، از آينده او خبر داده نشده و اتمام حجتي صورت نگرفته است و بدون سؤال از وي او را آفريدند؟

آيا در عالم آخرت زيبايان دنيايي زيبا و نازيبايان نازيبا هستند، در ضمن زيباترين پيامبر خدا چه كسي بوده است؟

زنان مؤمنة بهشتي در بهشت ميتوانند چند همسر داشته باشند؟

با توجه به اين كه خدا و فرشتگان مجردند، آيا مي تان فرداي قيامت آن ها را مشاهده نمود؟

با كساني كه داراي چشم برزخي هستند، چطور ميشود رو در رو صحبت كرد؟

خدا ميداند چه كسي بهتشي و چه كسي جهنمي است؟ پس چرا انسانها را آفريده است؟

  1. 1171 از 4632