مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

از ديدگاه معتزله با توجه با اصل وعد و وعيد مراد از احباط و تكفير چيست؟ و نقد اين نظريه چيست؟
معناي منزلة بين المنزلتين كه يكي از اصول پنجگانة گروه معتزله ميباشد و نقد آن چيست؟
آيا اين ادعاي قاضي عبدالجبار معتزلي در مورد وجوب امر به معروف و نهي از منكر صحيح است كه ميگويد: «در ميان امت كسي با وجوب آن مخالف نيست، جز گروه اماميه»؟
دليل وجوب امر به معروف عقلي است يا شرعي؟
شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منكر چيست؟
اتهام آلودگي اخلاقي به معتزله چقدر واقعيت دارد؟
اوج قدرت معتزله چه زماني بوده است؟
نقش مأمون در تقويت و گسترش افكار معتزله و سركوب مخالفان اين گروه چيست؟
آيا اين سخن « علي بن الجوزي » كه ميگويد: « منطق شيعه با منطق يهود دربارة حكومت يكي است؛ يهود ميگويد: حكومت از آن داوود و آل او است، همچنان كه شيعه ميگويد: حكومت از علي و آل اوست » صحيح است؟
آيا اين سخن ابن جوزي درست است كه ميگويد: « يهود ميگويد: تا ظهور مسيح دجّال جهاد ساقط است و شيعه ميگويد: تا خروج مهدي جهاد مشروع نيست؟
آيا اين ادعاي ابن جوزي درست است كه « يهود نماز مغرب را آنگاه بهجا ميآورند كه آسمان پرستاره شود و بهصورت مشبك درآيد، همچنين است شيعه »؟
آيا اين سخن ابن جوزي كه ميگويد: « يهود به هنگام اقامة نماز از قبله كمي منحرف ميشوند، همچنين است شيعه » درست است؟
  1. 1596 از 4632