مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تفسيرفراز چهارم و پنجم خطبه بيستودوم نهجالبلاغه كه در آن حضرت علي(ع) مردم را از شيطان بر حذر ميدارد چيست؟
تفسيرفراز شانزدهم تا هفدهم خطبه بيستودوم نهجالبلاغه كه در آن امام علي(ع) به بيان زنده كردن تعصبات جاهلي توسط پيمان شكنان ميپردازد چيست؟
تفسيرفرازهاي هجدهم تا بيست خطبه بيستودوم نهجالبلاغه كه در آن امام علي(ع) به رسوائي دعوت بيعتشكنان پرداخته است چيست؟
تفسير فراز سي و سوم تا سي و هفتم خطبه بيست و هفتم نهج البلاغه كه در آن امام علي(ع) به مذمت مردم در كوتاهي در امر دفاع از خويش و سستي ايمان آنها مي پردازد چيست؟
تفسير فرازهاي سي و هشتم تا چهل و چهارم خطبه بيست و هفتم نهج البلاغه كه در آن امام علي(ع) به بيان بهانه جويي ياران در كوتاهي كردن در جنگ پرداخته چيست؟
تفسير فرازهاي بيستم و بيست و يكم خطبه بيست و هشتم نهج البلاغه كه در آن امام علي(ع) مردم را هشدار به از دست ندادن فرصتها ميدهد چيست؟
تفسير فرازهاي بيست و دوم تا بيست و چهارم خطبه بيست و هشتم نهج البلاغه كه در آن امام علي(ع) درباره رعايت حق و باطل و گمراهي و هدايت به انسانها هشدار ميدهد چيست؟
تفسير فرازهاي بيست و پنجم و بيست و ششم خطبه بيست و هشتم نهج البلاغه كه امام علي(ع) مردم را به لزوم برگرفتن توشه اي براي آخرت هشدار ميدهد چيست؟
تفسير فرازهاي بيست و هفتم تا سي‎ام خطبه بيست و هشتم نهج البلاغه كه امام علي(ع) در مذمت آرزوهاي دراز و پيروي از هواي نفس سخن مي گويد چيست؟
تفسير فرازهاي سوم تا هفتم خطبه بيست و نهم نهج البلاغه كه در آن امام علي(ع) از تفرقه و سستي مردم در دفاع از حق سخن ميگويد چيست؟
تفسير فرازهاي هشتم تا نهم خطبه بيست و نهم نهج البلاغه كه در آن امام علي(ع) به بيان بي تفاوتي افراد در دعوت و تحريك به حق مي پردازد چيست؟
تفسير فرازهاي دهم تا چهاردهم خطبه بيست و نهم كه در آن امام علي گلايه‎هاي خود را از مردم در سستي در مسير حقيقت بيان مي‎كند، چيست؟
  1. 2317 از 4632