مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا وجود قوانين طبيعي، جهان را از وجود آفريدگار بي نياز نمي كند؟
آيا قوانين و نظم حاكم بر طبيعت امري قراردادي است؟
سؤال : مادردين اسلام براين باوريم كه زماني كه قيامت برپاشودوحسابرسي انجام گيردمؤمنان دربهشت وگناهكاران نيز درجهنم قرارمي گيرندوردآنجا جاودان هستند.
باتوجه به مسئله فوق وباآگاهي ازاين كه انسان ازابتداي خلقت تاقيامت داراي تحول وتغيير مي باشدودرقيامت باقي مي شودحال چه فرقي بين خالق ومخلوق ميشودواساسي ترين سؤال اينكه مگرمابراين باورنيستيم كه اوباقي است ومافاني هستيم كه اين امرفوق بااعتقادازنظرلفظ اشكال ايجادمي كند. اين امرچگونه قابل توضيح وتشريح مي باشد.
درضميمه اين كه مامعتقديم به تمام مسائل موجوددرجهان هستي مي باشيم. من باب مثال اينكه مااعتقادبه تحول وتغييردرانسان مي باشيمواين كه تارسيدن به مرحله اكنون نيز تغييرات فراواني انجام داده تارسيده است به اين مرحله وهمچنين تغيير پيدامي كندتارسيدن به مرحله كمال.
وضع آسمان را به هنگام رستاخيز توضيح دهيد ؟
محكمه الهي را شرح دهيد ؟
در آيه 23 سوره قيامت آمده است كه در روز قيامت انسان هاي پاك و مومن فقط به پروردگار خود نگاه مي كنند الي ربها ناظره . در حاليكه نعمت هاي بهشتي نيزمورد توجه آنان است ؟
آيـا بـه مـقـتـضاي آيه كل شي ء هالك الا وجهه مي توان گفت بهشت و جهنم و عرش نيزنابود خواهند شد ؟
قرآن در آيه 88 سوره قصص مي گويد : كل شي ء هالك الا وجهه همه چيز جز ذات پاك او فاني و نـابـود مـي شـود اگر همه چيز در پايان جهان نابود مي گردد بايد خاكهايي كه از بدن انسانها حاصل شده نيز از ميان برود در حالي كه قرآن كرارا تصريح كرده كه ما اين خاكها را جمع كرده بار ديـگـر از آن انـسـانها را به وجود مي آوريم و ياانسانها در قيامت از قبرهايشان سر برمي آورند و نيز طـبـق ظـاهـر آيات قرآن بهشت ودوزخ هم اكنون آفريده شده اند آيا بهشت و دوزخ نيز در پايان جـهـان فـانـي و نابودمي شوند ؟ از همه گذشته , عقيده به حيات برزخي انسانها داريم و آن را از آيات قرآن در مورد ارواح استفاده كرده ايم آيا آنها نيز نابود مي شوند ؟
آيا حيوانات نيز محشور مي شوند ؟
در صـورتـي كـه حـيـوانات نيز حشر داشته باشند آيا , حشر آنها نيز مانند انسان است واعمال آنها محاسبه مي شود و به بهشت يا جهنم مي روند ؟
دلائلـي در دسـت اسـت كـه بعضي از حيوانات داراي درك و فهم و شعور هستند و لابد به همين خـاطر تكليف و مسئووليت نيز متوجه آنهاست در اين صورت آيا رستاخيز براي حيوانات هم وجود دارد ؟
در روايـات آمده كه حيوانات در روز قيامت برانگيخته مي شوند و به عبارتي رستاخيزبراي آنها نيز وجـود دارد ولـي ايـن مبتني بر آن است كه حيوانات نيز داراي تكاليفي باشند در حالي كه يكي از شـرائط مـسـلم تكليف عقل است و به همين جهت كودك و يا شخص ديوانه از دايره تكليف بيرون است ؟
  1. 1460 از 4632