مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

كلمة شمس، قمر و الارض چند بار در قرآن كريم و در چه آياتي آمده است؟

در مورد توانايي نفس و مرتاضها از نظر قرآن كريم توضيح دهيد؟

از نظر قرآن كريم، سياحت غرب را توضيح دهيد؟ خداوند در قرآن آن را به چه چيزي تشبيه كرده است؟

قرآن كريم چه آرزوهايي را عامل سعادت انسان ميداند؟

آيا در قرآن نام 124000 پيامبر آمده است؟ ميتوانيد نام همه آنها و اندكي از زندگاني آنها را برايمان توضيح دهيد؟

نام ديگر سورة بقره چيست؟ محتويات آن را بنويسيد.

چرا در سورة حجر، آيه 87، سوره حمد به صورت جداگانه مطرح شده است؟

قرآن، بهترين راه درك واقعيتهاي زندگي را چه ميداند؟

تنبيه از نظر قرآن چگونه است؟

قرآن در مورد اين كه غالب مردم، تابع بيچون و چرا اقتدار در انجام كنشهاي معين هستند چه ميگويد؟ و اين تبعيت را داراي چه آثار و رويكردهاي ميداند؟

منظور خداوند از آية 226 سورة بقره چيست؟

منظور خداوند متعال، از بيان آيات 8-11 سورة نسأ چيست؟ آيا از نظر قرآن كريم، خوردن مال يتيم كيفري در اين دنيا دارد، يا فقط عذاب اخروي دارد؟

  1. 2662 از 4632