مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

راديكاليسم را معنا كنيد.

مي گويند ابي بكر بزرگ و صغير داريم . تاريخ اين دو نفر بر چه اساسي است ؟

خدا چگونه به وجود آمده است ؟

چرا خداوند در آسمان است ؟

چرا اسم خدا, خدا است و اسم ديگري روي او نگذاشته اند؟

چرا همهء ساخت ها و آن چه را در دنيا هست , به خدا نسبت مي دهند؟

در مورد خلقت زمين و آسمان و اين كه از كجا بايد فهميد جهان را خدا آفريده است , توضيح دهيد.

در آيهء 34سورهء بقره آمده است : فرشتگان بر آدم سجده كردند. بر حوّا نيز سجده كردند؟

حق اللّه و حق النّاس چيست ؟

پيام هاي معاد را كه در مردم تأثير دارد, توضيح دهيد.

در مورد بهشت و جهنم و طبقات آن توضيح دهيد.

در مورد سؤال و جواب پس از مرگ توضيح دهيد.

  1. 1216 از 4632