مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

هدف از آفرينش انسان و از بين رفتن آن چيست؟قيامت در كدام جهان ميباشد؟

چرا در روز قيامت شفاعت خداوند شامل حال همه افراد نميشود؟ آيا اين كار لطمهاي به عدل الهي نميزند؟چرا خداوند آزادي مرد را بيشتر از زن قرار داده آيا ميتوان اين را نوعي برتري بين زن و مرد دانست؟چرا فشار قبر بر مردگان وارد ميشود؟چرا خداوند جهنم را آفريد؟لطفاً در مورد جبر و اختيار توضيحات كافي را ارائه نماييد.اعتقاد به روح و وجود غير مادي آن و نيز فرشتگان در زمين و آسمان امري ممكن است. اما وجود ديو و جن هم ممكن است؟ اگر ممكن است در كجا بيشتر وجود دارند و زندگي ميكنند؟ و اين كه اينها چه تفاوتهايي با يكديگر دارند؟

چرا بعضي انسانها زشت و بعضي زيبا هستند؟ آيا اين مسأله عامل ژنتيكي دارد يا اراده خداوند هم در اين كار دخيل است؟ و اگر دخيل است آيا عدالت رعايت ميشود و آيا مسؤوليت و وظايف انسانهاي زشت و زيبا در برابر خدا با هم برابر است؟آيا مردگان از ما خبر دارند؟شخصي كه ميميرد در آن دنيا تا قيامت چه ميكند؟در مورد قيامت يا بهشت و جهنم و اينكه بعد از قيامت چه خواهد شد آيا زندگي ديگري را بايد آغاز كنيم و... ميخواستم بيشتر بدانم؟  1. 1290 از 4632