مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تفاوتهاي جوهري دو مكتب شيعه و معتزله چيست؟
مكتب ماتريديه چگونه شكل گرفت؟
تفاوت دو مكتب اشعري و ماتريدي چيست؟
نقاط اختلاف دو مكتب اشعري و ما تريدي چيست؟
علت داوريهاي نادرست در مورد معتزله چيست؟
القابي كه به معتزله نسبت داده شده، چيست؟
آيا اين ادعاي «آدم متز» درست است كه ميگويد: «تا اواسط قرن چهارم شيعه مذهب كلاميخاصي نداشته است و اصول كلاميخود را از معتزله گرفته و از نظر عقيده و مذهب، وارث معتزله بوده است؟
از نظر شيخ مفيد تفاوتهاي دو مكتب شيعه و معتزله در چيست؟
اصول مكتب معتزله چيست و چرا به اين اصول اكتفا كردهاند؟
سرگذشت معتزله در عصر معتصم چگونه بود؟
سرگذشت معتزله در عصر واثق بالله چگونه بود؟
معتزله از چه زماني در سراشيبي ضعف قرار گرفتند؟
  1. 732 از 4632