مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در محيطي هستم كه مردم احكام اسلامي را نمي دانند وظيفه من نسبت به آنهاچيست و چگونه آنها را آگاه كنم
منظور از صله رحم به نفس چيست و آيا صله به افرادي كه واجب النفقه رحم هستند نيز واجب است؟
آيا از نظر شرع فكر كردن به چيزهايي كه باعث تحريك شهوت مي شود حرام است؟
ادخال سرور در قلوب مومنين با الفاظ زشت و ركيك به نيت شوخي و خنديدن دوستان چه حكمي دارد؟
موسيقي چه جور بايد باشد تا انسان را معنوي كند و چه رمزي در موسيقي قرآن است علت بدي موسيقي چيست؟
برخي نوارهاي خوانندگان طاغوت را گوش مي كند و مي گويند اشعار حافظ ومولوي است آيا اشكال ندارد چگونه اينها را نهي از منكر كنيم؟
اطاعت پدر و مادر تا چه حدي لازم است؟
آيا ترس از تحقير شدن و خجالت، سبب رفع تكليف امر به معروف و نهي از منكر مي شود؟
رفتار ما با كساني كه اعتنايي به انقلاب و روحانيت ندارند چگونه بايدباشد؟
اگر كسي در دلش به جنس مخالف گرايش و علاقه داشته باشد گناه كرده؟
اگر امر به معروف و نهي از منكر منجر به مفسده اي مانند لجاجت استادو... شود حكم چيست؟
اگر صله رحم باعث شود كه انسان نگاه به نامحرم كند آيا بهتر نيست آنراترك كند؟
  1. 491 از 4632