مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در مورد تجزيه امپراتوريهاي بزرگ مربوط به صنعا توضيح دهيد كه ايران تجزيه كمپانيهاي نفت را به عهده داشت. لطفاً بفرماييد ساير كشورها چه صنايعي را برعهده داشتند؟

اعضاي سازمان اوپك شامل چه كشورهايي ميباشد؟ مقر آن در كجا است؟ در مورد جلسات اين سازمان توضيح دهيد.

مجازات رهبر چگونه و بر عهده چه كسي است؟

افكار و عقايد اكبر گنجي چيست؟ منظور از اصلاحات فرهنگي كه ايشان ميگويد چيست؟

خواب هايي مي بينم كه مرا متأثر كرده است. مقتضي است تعبير آنها را بنويسيد.

حدود همكاري خانمها با آقايان در ادارات چقدر مي باشد؟ لطفاً توضيح دهيد.

وظيفه اينجانب كه تا كنون مقلّد حضرت امام خميني(ره) بودهام و ايشان فوت كرده، در باب تقليد چگونه است؟ در شناخت اعلم زمان اگر امكان دارد راهنمايي بفرماييد.

چرا آخوندها فوتبال بازي نميكنند؟

چرا در زماني كه صدام گفت صلح كنيم، صلح نكرديم؟

چرا بيشتر ما را از عالم مرگ و پس از آن ترساندهاند، مثل كتاب سياحت غرب آقا نجفي؟ مگر ما چه گناهي مرتكب شدهايم كه اين گونه بايد قصاص شويم؟ مثل چنين سخناني نيز پاي منبر روحانيون شنيده مي شود.

در طول زندگي دچار علاقههاي افراطي بودم و از اين رهگذر صدمات روحي فراواني خوردم. اكنون خودم را شكست خورده و داراي احساساتي پايمال شده مي دانم. لطفاً راهنمايي بفرماييد.

پدر و مادر و برادر هايم اهل نماز نيستند و به هيچ اصلي پاي بندي نميباشند. حرفهاي من در آنها تأثير ندارد، بلكه موجب تحقير من مي شوند. ناهماهنگي فكري و عملي و مشكلات خانوادگي عصبيام كرده است. لطفاً راهنماييم كنيد آيا هر گاه سؤالي داشتم، مي توانم با شما مكاتبه نمايم؟

  1. 364 از 4632