مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تفسيرفرازهاي دهم تا چهاردهم خطبه صدوبيستوسوم كه در آن امام علي به بيان بي‎توجهي مردم به امر آخرت ميپردازد چيست؟
تفسيرفرازهاي دوم تا پنجم خطبه صدوبيستوهشتم نهجالبلاغه كه در آن امام به پيشگوئي جنگ و كشتارهائي كه توسط «صاحب زنج» به وقوع پيوسته پرداخته است چيست؟
تفسير فرازهاي دوم تا پنجم خطبه صدوسيام كه هنگام تبعيد ابوذر ايراد شده، چيست؟
تفسير فراز ششم تا هشتم خطبه صدوسيام كه درباره نياز شديد مخالفان ابوذر، به نظارت او ايراد شده، چيست؟
تفسير فراز نهم خطبه صدوسيام كه درباره تأثير تقوا در رفع مشكلات ايراد شده، چيست؟
تفسير فراز دهم خطبه صدوسيام كه حاوي توصيه به اباذر در انس به حق و دوري از باطل است، چيست؟
تفسير فراز يازدهم و دازدهم خطبه صدوسيام كه درباره انگيزه مخالفت با ابوذر ايراد شده چيست؟
تفسير فرازهاي هفتم و هشتم خطبه صدوسيويكم كه درباره نا اميدي علي(ع) از پيروان خود جهت هر گونه حركت اصلاحي ايراد شده، چيست؟
تفسير فرازهاي نهم تا چهاردهم خطبه صدوسيويكم كه در آن هدف از زمامداري علي(ع) اصلاح دين و دنياي مردم اعلام شده، چيست؟
تفسير فرازهاي پانزدهم و شانزدهم خطبه صدوسيويكم كه علي در آن ميفرمايد: «من نخستين كسي هستم كه نداي حق را لبيك گفتم» چيست؟
تفسير فرازهاي هفدهم تا بيستم خطبه صدوسيويكم كه درباره شرايط حاكم مسلمين ايراد شده، چيست؟
تفسير فرازهاي دوم و سوم خطبه صدوسيودوم كه درباره سپاس گذاري از خداوند در همه حالات ايراد شده، چيست؟
  1. 2325 از 4632