مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا خداوند كسي را كه كار زشت يا گناه ميكند، از بين نميبرد؟

طبق آية شريفة 24 سورة مباركه بقره، آتشي كه براي عذاب كافران آماده ميگردد، هيزمش ناس و سنگ ميباشد. لطفاً براي رفع ابهام دربارة قرار گرفتن مردم در آتش جهنم به عنوان هيزم بدون اين كه در آيه به بد كار بودن آنها اشاره شده باشد، توضيح لازم را مبذول فرماييد.

در جواني اشتباهي كرديم و وسايل گچكاري يك بندة خدا را از سر كار به سرقت برديم، حالا دِيْن خود را چگونه ادا كنم تا در روز قيامت گناهم سبك شود؟

آيا صفات قهريّه خدا، ويژة جهنميان است، يا اگر جهنّمي هم نباشد، باز هم اين صفات براي خدا ثابت است؟ آيا جهنم مظهر تجلّي اوصاف قهريّه است؟

من اين اصل را باور ندارم كه بدن ما پس از دهها و هزارسال ديگر، از دل خاك بيرون آيد و دوباره بتواند صحبت كند و حتي جان بگيرد، لطفاً دراين باره توضيح دهيد.

من نشانهاي از وجود خدا كه او را اثبات كند نديدهام و معتقدم آسمان و زمين هم خودشان وجود داشتهاند...; لطفاً دراين باره توضيح دهيد.

چرا ما خدايي را كه نميبينيم و صدايش را نميشنويم و نميتوانيم با او صحبت كنيم، بايد بپرستيم؟

چرا ما خدايي را كه نميبينيم و صدايش را نميشنويم و نميتوانيم با او صحبت كنيم، بايد بپرستيم؟

چرا ما بايد عبادت كنيم و كسي يا چيزي را بپرستيم؟

آنچه دربارة آيه 69 سورة هود، در تفسير نمونه، جلد 9، صفحة 168 آمده پرسشهايي را مطرح كرده است و آن اين كه اگر رسولان فرشته بودند، چرا غذا بر ايشان آماده شد; و اين در حالي است كه در صفحه 170 همان جلد، گفته شده كه رسولان فرشته بودند و اگر گفته شود كه فرشتگان غذا نميخوردند، آيا حضرت ابراهيمغ فرق فرشته با غير فرشته را نميدانست؟ آيا ميتوان گفت كه رسولان فرشته نبودند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، پس چه بودند؟ و در صورت منفي بودن، لطفاً موارد بالا را توضيح دهيد.

آيا ممكن است انساني بميرد و دوباره به صورت نوزادي تولّد يابد؟

در پاسخهاي قبلي گفتهايد كه تفاوت در اعطأ بر اساس لياقت و شايستگي است و اين عين عدالت است، با توجه به اين كه لياقت و شايستگي را نيز خدا ميدهد ـ مثلاً به بعضي عقل كم و به بعضي عقل زياد ـ ميدهد عدالت خدا چگونه تبيين ميشود؟

  1. 1261 از 4632