مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در خصوص معرفت وحدانيت خدا دليل بياوريد.

ايجاد وحدت حقيقي بين مسلمانان امكان پذير است؟
وحدت شيعه و اهل سنت به چه معني است؟
اگر انسان مي توانست با استفاده از تجارب طولاني , راه سعادت دنيوي و اجتماعي خودرا بشناسد , آيا ديگر نيازي به وحي نمي داشت ؟ چرا ؟
اگر ادراك وحي , خطاناپذير است , چرا خداي متعال مكررا پيامبر اكرم (ص ) را ازشك و ترديد در رسالتش نهي مي كند ؟ كه در آيه ( 114 انعام ) و ( 17 هود ) و ( 27سجده ) مطرح شده است ؟
نـزول وحـي و ارتباط با عالم غيب و ماوراي طبيعت علاوه بر اين كه موهبت و افتخاري است براي جهان بشريت , روزنه اميدي براي همه مومنان راستين محسوب مي شود . آيـاقطع شدن اين راه ارتباطي و بسته شدن اين روزنه اميد محروميت بزرگي براي انسانهائي كه بعد از رحلت پيامبر اسلام زندگي مي كنند محسوب نخواهد شد ؟
در كـشـورهـايـي كـه مردم آنها روابط اجتماعي خوبي دارند و به حقوق يكديگر تجاوزنمي كنند , عدالت و حسن تفاهم در ميان آنان برقرار است . در چنين كشورهايي دين چه نقشي را مي تواند به عهده بگيرد ؟
اگـر شريعت و دين بيانگر همان چيزهايي است كه عقل انسان حكم مي كند , اولا چه نيازي به آن اسـت ؟ ثـانيا ; انسان ها در برابر شرع خضوع نمي كنند , همچنانكه دربرابر عقل خضوع نمي كنند , پس فايده دين چيست ؟
عـقل انسان او را به پيروي از حق و اعتقاد و عمل به حق دعوت مي كند و همين كافي است و ديگر نيازي به ارسال پيامبران نيست .
گرچه بپذيريم كه عقل در تعين اعمال متناسب با سعادت واقعي انسان مستقل نيست ,و نيازمند به وحي است , اما طبيعت انسان همواره مايل به اموري است كه صلاح وسعادت انسان در آن است و اجتماع هم تابع فرد و طبيعت است . بنابراين مي توان گفت كه باز نيازي به وحي نيست .
چگونه مي توان مصونيت وحي را از هرگونه خللي اثبات كرد ؟
اگر پيامبر اشرف مخلوقات و عقل اول است پس چه نيازي به وحي و جبرئيل بود ؟
  1. 1669 از 4632