مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مي دانيم كه مادّه توان آفرينش چيزي را ندارد ، پس چگونه رشد و تكامل « مثلاً » گياه به آب و هوا و برخي ديگر از عناصر بستگي دارد؟
آيا مادي گرائي با طبيعت گرائي با هم متفاوت است؟
حدوث ذاتي و حدوث زماني چيست؟
آيا هيچ موجودي در جهان آفرينش حقي بر آفريدگار جهان ندارد؟
آيا خدا ، كه آفريننده جهان هستي است ، نمي توانست بدون پيامبر بشر را راهنمايي كند؟
چرا انسان نمي تواند مثلاً از وزن بدن خويش بكاهد يا بر آن بيفزايد و بايد ناگزير از راه ورزش در آيد و چرا انسان نمي تواند در سلامتي و بيماري خود مؤثر باشد و بايد بيماريهاي خويش را به وسيله پزشك درمان كند؟
آيا مي توان گفت كه مبداء جهان انرژي مطلق بوده و به مادّه تبديل شده و سپس مادّه تكامل يافته و اجسام را پديد آورده است؟
خداوند ، كه توانا و داناست ، چرا خود مستقيماً رهبري و حكومت جامعه را به عهده نمي گيرد؟
چرا فرزندان نامشروع كه در اثر گناه پدرانشان چنين به دنيا آمده اند نمي توانند برخي مقامهاي مهم را اشغال كنند؟ آيا اين بر آنان ستم نيست؟
خشم و رحم خداوند چگونه است؟
معناي « اللَّه اكبر » چيست؟
چگونه به وجود خدايي كه نمي توانيم او را ببينيم و لمس كنيم ، پي ببريم؟
  1. 1359 از 4632