مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در مورد فضيلت هاي صلوات بنويسيد؟

ـ چرا زمانيكه نام پيامبر (ص) ميآيد، صلوات ميفرستيم، ولي زمانيكه نام خداوند ميآيد، صلوات نميفرستيم؟

ما شيعيان بر محمّد و آلش صلوات و درود مي فرستيم . خود حضرت محمد6بر چه كسي صلوات مي فرستاد؟

صلوات بر آل پيامبر آيا استناد قرآني و روايي دارد؟

اگر نام پيامبر6ده مرتبه پشت سر هم تكرار شد, بايد براي هر مرتبه صلواتي فرستاد؟

آيا هر گاه انسان اسم يا كني? مبارك پيامبر(ص) را بگويد يا بشنود، گر چه نماز در باشد واجب است صلوات بفرستيد؟

آيا هنگام نماز با شنيدن نام حضرت نبي اكرم ميتوان صلوات فرستاد؟

در مورد صلوات برايم توضيح دهيد.چرا انسانها حتما بايد ديندار باشند
چرابايدحتماً ولايت فقيه برجامعه اسلامي حكومت كند؟
چرا در تمام دنيا مسلمانان ضعيف هستند؟
چرا طبيعت نمي تواند پديد آورنده جهان باشد؟
  1. 1411 از 4632