مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

يكي از اعضاي خانوادهء من كه از من بزرگتر است مشروب مي خورد و تقريباً براي او عادت شده است . من بارها ناراحتي خود را نشان داده ام و اتاق را ترك كرده ام , صحبت ها و راهنمايي هاي من اثري نداشته است چه كنم كه او را وادار به ترك كنم ؟

چگونه مي توان از مقام معظم رهبري (دام اللّه ظله العالي ) تقليد كرد؟

دعاي چه خاصيت هايي دارد؟

در استفاده از مال همسايه ها و آشنايان و مردم شك دارم و نمي دانم اموال را از چه طريقي به دست مي آورند; آيا حلال بوده است يا نه ! وظيفهء من چيست ؟

محصل هيجده ساله اي هستم كه عدم اجابت دعايم موجب بدبيني و نا اميدي و پريشاني شده ونسبت به نماز مرا بي اعتنا كرده است . از اين مشكل به شدت رنج مي برم . مرا راهنمايي كنيد.

در آيهء 102بقره هاروت و ماروت كه تعليم سحر و جادو مي دادند, آيا از طرف خدا آمده بودند؟چگونه گفته شده كه بين همسران به اذن خدا جدايي مي انداختند, ولي به كسي زيان نمي رساندند؟! آيا اين جدايي زيان محسوب نمي گردد؟ آيا سحر و جادو از خرافات نيست ؟

آيا خواندن فاتحه و خيرات كردن براي اموات حتماً بايد در شب هاي جمعه باشد در شب هاي ديگر فايده اي ندارد؟

چگونه مي توان در نماز دچار حواس پرتي نشد؟

در صورت امكان چگونگي راه يافتنب ه حوزهء علميّه خواهران را برايم ارسال فرماييد؟

آيا امكان تحصيل غير حضوري در حوزهء علميهء قم وجود دارد؟ لطفاً از كمّ و كيف آن مرا مطلع كنيد.

چرا رنگ سياه و سفيد بر هر چيزي نقش ببندد به طور يكسان زيبايي آفرين است . مثل ماشين سفيد و سياه , اما صورت انسان به گونه اي خلق شده كه تنها با رنگ سفيد مي تواند زيبايي را نشان دهد؟

متصديان دانشگاه آزاد زارچ يزد, چند سال قبل مقدار شش تن ميله گرد از آهن فروشي خريداري كرده و وجه آن را پرداخته كرده اند, ولي ميله گردها را به محل كار نياوردند و نهايتاً موضوع ساخت دانشگاه منتفي شد. مهد قرآن كريم از متصديان دانشگاه اجازهء اين آهن آلات را براي ساختن مهدقرآن مي گيرند و با مراجعه به آهن فروشي جهت تحويل شش تن ميله گرد نامبرده ادعا مي كند به متصديان ساخت دانشگاه مرتباً پيام داده ام بياييدميله گردها را ببريد, ولي نيامدند و در طول اين مدت مسئولان تعزيرات , آهن آلات داخل آهن فروشي را موجودي كرده و از اين بابت معادل دو تن ميله گرد متضرّر شده ام .

آهن فروشي چهار تن بقيه را به مهد قرآن تحويل داده است , ولي متصديان دانشگاه از حقير خواسته اند جهت تحويل دو تن باقي مانده اقدام نمايم . لطفاً حكم اين مسئله را بيان فرماييد.

  1. 340 از 4632