مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر خداوند متعال، از همة مسلمانان و كافران در عالم ذر بر وحدانيت خود، پيمان گرفته است، پس چرا اكنون كافر وجود دارد؟

در صورت امكان چند CD (سي دي) از معارف قرآن براي ما بفرستيد كه بعد از استفاده برگردانيم؟

آيا به عقيدة شما منظور از فساد قلب، خرابي خون است و يا بر عكس، صحت خون، سالم بودن آن ميباشد؟ در قرآن عظيم الشأن، عقل، اراده، ايمان، مرض و شهوت چشم و غيره، به قلب نسبت داده شده، در حالي كه دشمنان اسلام ميگويند: اين ادعا از اساس، باطل و پوچ و مخالف دست آوردهاي علمي است. لطفاً پاسخ دهيد.

در آية 197 سوره مباركه بقره، خداوند متعال، سه كار را به گونة جدّي منع فرموده است: هم بستر شدن، گناه، جدال. با توجه به اين مطلب، چرا مسئولان در ايام حج، حجاج را به تظاهرات كه نتيجهاش درگيري بود، تشويق ميگردند؟ اين آيه با مسئلة برائت از مشركين، چه سنخيتي دارد، در حالي كه مكيّان مسلمانند نه مشرك؟ هم چنين در آيه 217 بقره، جدال منع شده است.

گفته ميشود قرآن، كتابي است كه هر كس با توجه به علم و آگاهي خود، آن را ميفهمد; چون زبان آن ساده است، بلكه از جنبههاي اعجاز آن اين است كه كه همه از معارف آن، سيراب ميشوند; يعني هم شخص كم سواد و هم فيلسوف، از آن بهرهمند ميگردند. آيا در اين صورت، اختلاف در فهمها و برداشتها پيش نخواهد آمد؟ هم چنين در صورت پيش آمدن چنين اختلافي، فهم چه كسي صحيحتر و قابل اعتمادتر خواهد بود؟

خداوند دربارة افرادي كه مسلمان نيستند چه ميفرمايد؟

از ديدگاه قرآن كريم چگونه ميتوان از ترديدها و شكها، رهايي يافت و بر دين حق اسلام و شيعه ايمان واقعي داشت؟

محدودة آزادي براي غير مسلمانان در قرآن چيست؟

الف ـ آيا جوابهايي كه ما در قبر به نكير و منكر8 بنا به فرمودة حضرت آيت اللّه دستغيب; ميدهيم ـ كه روح تا كمر دوباره برميگردد تا بتوانيم جواب دهيم ـ از همين دهان مادي خارج ميشود؟ و اگر غيز از اين است، چرا روح دوباره تا كمر برميگردد؟ ب ـ آيا علماي اسلام توانستهاند با تحقيقات خود بدانند كه بدن ما و خوراكي ها و لباسها و اماكن ما در آن دنيا بدون تشبيه به عالم دنيا ـ چگونه است؟

نظر اسلام در مورد خواستگاري و ديدن دختر و رابطه با وي پيش از نكاح و شرايط مهريه و اجراي صيغة عقد توسط خود آنان چيست؟

نظر اسلام دربارة جواني و اهميت آن و طاعات و عبادات جوان نسبت به ديگر دوران عمر او چيست؟

فردي كه دوست دارد بنده واقعي خداوند باشد و همة دستورهاي اسلام را عملي كند، لكن اطرافيان و دوستاني دارد كه به رعايت دستورهاي الهي پايبند نيستند; در اين مورد وظيفه چيست؟ گاهي انسان در مجلسي حاضر ميشود كه بعضي غيبت ميكنند و اگر آنها را نهي از منكر كند، اعتنا نميكنند; در اين مورد چه بايد كرد؟

  1. 874 از 4632