مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا امروزه دانشمندان بزرگي چون سلطان الو اعطبن مولف كتاب شب هاي پيشاور ديده نمي شود؟
در تعارض بين رهبري و مجلس خبرگان قول كداميك مقدم است
آيا دختري مثل من مي تواند عضو گروههاي مسلمان مبارز شود و بر عليه صهيونيستها يا صربها يا جاي ديگر بجنگند
جناح بنديهاي سياسي موجود در كشور بر چه اساسي شكل گرفته است
بعد از دوم خرداد نيروي انتظامي زير نظر وزارت كشور اداره نمي شود چرا
آيا كشور عراق لائيك است به چه دليل؟
قبل از انقلاب آمريكا چه ضرري به كشورما رسانده است؟
چرا آمريكا متمايل به برقرار رابطه با ايران است؟
از ديدگاه مقام معظم رهبري با چه شرائطي ايران با آمريكا رابطه برقراري مي كند؟
جرائم امريكا در مورد ديگر ملتها در طول تاريخ را بنويسيد
اگر آمريكا شرائط ما را بپذيرد و با امريكا رابطه برقرار شود چه نفعي به ما مي رسد؟
اگر آمريكا و اسرائيل همانند شوروي از بين رفت استكبار ستيزي ها متوجه چه كساني مي شود؟
  1. 2514 از 4632