مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا شيعيان معاويه را لعن مي كنند ؟
آيا معاويه از كاتبان وحي بوده است ؟
ماجراي قيام خوارجي كه به رهبري فروه بن نوفل عليه حكومت معاويه دست به قيام زدند چيست؟
ماجراي قيام خوارجي كه به رهبري شبيب بن بجره عليه حكومت معاويه دست به قيام زدند چيست؟
سر انجام قيام معين خارجي كه عليه حكومت معاويه دست به قيام زده بود چه شد؟
ماجراي قيام ابوليلي كه عليه حكومت معاويه دست به قيام زده بود چيست؟
ماجراي خوارجي كه به رهبري مستورد عليه حكومت معاويه دست به قيام زده بودند چيست؟
ماجراي قيام خوارجي كه به رهبري مرداس بن اديه عليه حكومت معاويه دست به قيام زدهبودند چيست؟
معجزه ي انحصاري پيامبر اسلام((صلي الله عليه وآله)) چه بوده است؟
آيا حضرت محمد((صلي الله عليه وآله)) به عنوان معجزه مرده اي را زنده كرده است؟
آيا ردالشمس (برگرداندن خورشيد) از معجزات رسول الله((صلي الله عليه وآله)) بوده است؟
آيا معجزاتي كه در كتاب حق اليقين مرحوم مجلسي درباره ي پيامبر اسلام((صلي الله عليه وآله)) نقل شده صحت دارد؟
  1. 2276 از 4632