مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در قرآن و احاديث. شنيدم كه موقعي پدر و مادر حرفي ميگويند نبايد جوابشان را بدهيد، اگر حرف زور باشد بايد چه كار كنيم در مورد ازدواج خواهرم به زور او را به عقد پسر دائيام در آورند در حالي كه هيچ جايي ننوشته كه زندگي آينده فرزند به اختيار خودش نيست... لطفاً راهنمايي كنيد.

لطفاً بفرماييد: آيا مردي كه همسرش او را ترك كرده تا صدور رأي نهايي دادگاه، ميتواند با دختر خانمي ازدواج موقت نمايد؟

آيا شما ميتوانيد بهترين سن ازدواج را با توجه به قرآن و روايات براي من پيشنهاد كنيد؟

آيا زن مسلمان با مرد غير مسلمان، ميتواند ازدواج كند، با چه شرايطي؟

در آية 37 سوره احزاب، داستان ازدواج پيامبر9 با زينب همسر زيدبن حارثه براي سنت شكني مطرح شده و در ادامه آيه آمده است كه: از مردم ميترسيدي، در حالي كه خداوند سزاوارتر است كه از او بترسي. سؤال اين است، با توجه به عصمت پيامبر9 كه مكروهي انجام نميدهد، چگونه از مردم ميترسد؟ لطفاً اين مطلب را توضيح دهيد.

آيا 2 آيهاي كه پيرامون ازدواج آمده است، آن را در حد واجب بيان ميكند يا خير؟

آيا آية 61 سورة نسأ در مورد ازدواج موقت است؟

آيا ازدواج جن با انسان امكان دارد؟ آيا مورد يا موارد آن را سراغ داريد؟

وقتي دختري ميخواهد ازدواج كند، اگر پدر نداشته باشد، آيا بايد از پدر بزرگ و در نبود او از عمو و اقوام پدري، اجازه بگيرد، ولي هيچ كس به نظر مادر توجه نميكند. او كه سال ها زحمت كشيده، كسي به او اهميت نميدهد و لازم نبوده اجازة او، جزء قانون است. آيا در جايي از قرآن كريم و يا احاديث، بر برتري مرد بر زن و اين كه حرف مادر اهميتي ندارد، مطلبي آمده است، آيا اين خلاف عدالت اسلامي نيست، مگر زن و مرد با هم برابر نيستند؟

آيا پس از رسيدن شخص به سنّ بلوغ، ميتوان او را به ازدواج واداشت؟

فلسفة ازدواج فرزندان آدمچه بود؟

آيا اختيار عمل در آخرت فقط از جهنميان گرفته ميشود يا افراد بهشتي نيز اختياري ندارند؟ معاد، جسماني و روحاني است، و مثلاً ازدواج و... وجود دارد، و حال آن كه اينها، اختيار را اثبات ميكند، و اگر اختيار هست، آيا به طور مطلق اختيار وجود دارد يا به گونهاي ديگر است؟

  1. 2442 از 4632