مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر خداوند بيشتر از تكليف انسان بر او تكليف نميگذارد، پس چرا بعضي از مشكلات طاقتفرسا مثل كنترل قواي شهواني براي او گذاشته كه اين همه سخت و سنگين است؟چند روش براي باز شدن چشم برزخي توصيه ميفرماييد؟با يك دليل عقلي بگوييد چه زماني روح انسان ساخته و چه موقع وارد وجود او ميشود؟آيا قيامت و برپايي آن متصل به اين دنيا خواهد بود يا اينكه بعد از مرگ انسانها و زندگي در برزخ ،قيامت برپا خواهد شد ؟رابطه بين اختيار انسان و قضا و قدر الهي چيست ؟قبل از خلقت آدم (ع)و آسمان وزمين چه چيزي وجود داشت آيا عدم بود .اگر عدم بود پس وجود محدود مي شود؟بنا بر جسماني و روحاني بودن معاد ،عذاب انسان در جهنم هم جسماني است و هم روحاني .روح انسان طبق آيه »نفخت فيه من روحي« از آن خداوند است و وقتي خداوند از روح خود در انسان دميد ،خلقت اصلي وي آغاز شد و هنگام مرگ روح وي را بطور كامل دريافت مي كند .پس خداوند در آن دنيا چه چيزي را عذاب مي كند آيا خداوند در آن دنيا روح خود را كه در انسان دميده عذاب مي كند ؟لطفا طبق آيه 27ù26 سوره الرحمن جواب داده شود كه مي فرمايد :هر چه در روي زمين فاني است و تنها ذات خداوند منعم با جلال و عظمت باقي است ؟چه وقت خداوند به خودش آفرين گفت؟هدايت عامه، هدايت تكويني، هدايت تشريعي، هدايت به امر چه فرقي دارند با ذكر مثال بيان بفرماييد؟مكتب چيست؟ در مورد كمونيسم، ليبراليسم، سوسياليسم، پلوراليسم، اومانيسم، اگزيستانسياليسم و ساير ايسم هايي كه در كشورهاي غربي وجود دارد توضيحاتي مرقوم بفرماييد. در مورد خدا چه ديدگاه هايي دارند؟پس از حشر و نشر با توجه به جسماني بودن معاد، جايگاه نهايي انسان كجا خواهد بود؟ آيا در همين زمين يا در عالم تجرّد و غير ماده؟ و اگر در عالم تجرد جاي ميگيرد، جسم با محدوديّت در مكاني مجرد و غير جسماني چطور جاي ميگيرد؟ و حال آنكه قسمتي از آيات و روايات دالّ بر اين است كه در عالم مجرد و غير جسماني مستقر ميگردد؟چرا در زمان قديم مردم نميخواستند به خداي واقعي ايمان بياورند؟ همراه با جواب قانع كننده بيان فرماييد.  1. 1289 از 4632