مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در برهان صديقين به روش علامه طباطبايي، وقتي واقعيت مطلق اثبات شد، خالق بودن او، و مخلوق بودن واقعيتهاي محدود چگونه اثبات ميشود؟

در كتاب تبيين برهين اثبت خدا اثر آيت الله جوادي آملي، منظور از اين جمله چيست: اصل واقعيت كه تحقق آن به نحو ضرورت ازلي آشكار است، غير از جميع واقعيتهاي محدود، و غير از مجموع واقعيتها، و غير از جامع آنها است، پس مصداق آن واقعيتي مطلق است؟

آيا برهان امكان ماهوي طبق اصالت وجود باطل است؟

آيا جهنم و بهشت طبقه بندي شده است؟

آيا حيوانات نيز به بهشت ميروند؟

ارواح مردگان از اين دنيا به عالم برزخ ميرود و در آن جا مانند بهشت و جهنم يا در آسايش و راحتي يا در عذاب اند. پس منظور از اين كه ميفرمايد:شهيدان زندهاند و نزد خدا روزي ميخورند چيست؟

آزمايشهاي الهي چيست و در چه مواقعي و با چه عواملي خداوند انسان را آزمايش ميكند؟ چگونه ميتوان از آزمايشهاي الهي سربلند بيرون آمد؟

چرا اگر به وجود خدا فكر كنيم، ميگويند كافر ميشويد؟! در خصوص وجود خداوند توضيح دهيد.

آيا دل شكستن باعث مردن كسي ميشود يا اين كه مردن يك امر الهي است و با نفرين و دل شكستن ارتباطي ندارد؟

چرا اصول دين پنج تا است و بيشتر يا كمتر نيست؟

بعضي عقيده دارند كه جهنم مانند تنور پر آتش است كه افراد در آن ميسوزند. آيا اين حرف حقيقت دارد؟ در غير اين صورت جهنم چگونه است؟ منظور از اين كه ميگويند شخص گناهكار به آتش درون خود ميسوزد چيست؟

با توجه به اين كه در قيامت تكاليف انسانها براي ورود به بهشت يا دوزخ معين ميشود، چگونه پيامبر(ص) در معراج افرادي را در بهشت و جهنم ديده بودند؟

  1. 1172 از 4632