مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا با توجّه به عذاب و كيفر اعمال، باز اين نعمت ها به نفع بشر است؟ در صورتي كه اگر زندگي و حياتي نبود كيفر و عذابي نبود؟
دو نفر كه بطور مساوي مستحق عذاب و كيفرند، چنانچه يكي هزاران سال قبل از ديگري بميرد، در اين مورد چه فرقي با هم خواهند داشت؟
معناي عرش در قرآن چيست ؟
منظور از عرش و كرسي چيست ؟
منظور از اين كه عرش خدا بر آب بوده چيست ؟
( عرش ) به چه معناست ؟
( كرسي ) يعني چه ؟
معناي ( عرش الهي ) چيست ؟
در آيه 7 سوره هود، منظور از جمله و كان عرشه علي الما چيست ؟
عرش چيست؟
پيامبر در عرش چه ديد كه جبرئيل را به آن جا راه ندادند؟

اينكه مكاني به نام عرش به خدا اختصاص داده شده منافات ندارد بااينكه خداوند داراي مكان و مركزي نيست؟
  1. 1419 از 4632