مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

به فرموده قرآن كريم چه موجودي نمرود را به هلاكت رساند؟

خداوند متعال، در آية 61 سورة احزاب ميفرمايد: اين مردم نفرين شده را هر كجا يافتيد بكشيد...، آية قبلي نيز دربارة مشخصات اين افراد توضيحاتي داده است، ولي به نظر ميرسد، كامل نباشد، آيا اين مسئله، موجب هرج و مرج افراد نخواهد شد كه هر كس به شكل منافق در اجتماع ظاهر شود و مردم را گمراه كند، حكم قتل براي او اجرا شود؟ لطفاً دربارة اين حكم و چگونگي اجراي آن توضيح دهيد؟

لطفاً آياتي را كه در مورد بخشش گناهان وارد شده، بيان كنيد; هم چنين اگر نكتهاي جالب در تفسير برخي از اين آيات آمده بيان فرماييد؟

منظور از مثال، در آية 28 سورة روم چه بوده و هدف از آن چيست؟

هدف قرآن، از آوردن سخناني در مورد جهنم و بهشت چيست؟

نامهاي ديگر قرآن چيست؟

سوره بيّنه چندمين سورة قرآن است؟ در كجا نازل شده است؟ چند آيه دارد؟ محتواي اين سوره چيست؟

راه و رسم تحقيق از ديدگاه قرآن چيست؟

نام آخرين و اولين حيواني كه در قرآن كريم آمده را بنويسيد؟

قرآن چند سوره دارد؟

بعضي معتقدند كه قرآن و احكام آن مربوط به زمان جاهليت و گذشته است و با پيشرفت دنياي امروز ـنعوذباللهـ ديگر قرآن كاربردي ندارد، لطفاً پاسخ اين مسأله را بيان فرماييد؟

مگر نه اين است كه خداوند همه جا است، پس چرا در قرآن كريم ميخوانيم، كه خداوند به آنچه در ظاهر و باطن، و مشهد و مغيب اطلاع دارد; آيا براي خداوند مغيب و غيبي وجود دارد؟

  1. 2671 از 4632