مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا قرآن به زبان عربي نوشته شده است؟

خداوند متعال چرا قرآن را آفريد؟

با توجه به آيات قرآني كه درباره بهشت و جهنم آمده، آيا هر دو ابدي و هميشگي هستند؟

سوره بقره به طور دقيق چند آيه، چند كلمه، چند حرف، چند ضمه، چند كسره، چند فتحه، چند تشديد، چند سكون دارد.

واژه خشم و خصوصيات آن چند بار در قرآن كريم ذكر شده است/

با توجه به اينكه سورة نمل دو بسمالله... دارد، آيا نميشد اين سوره را با يك بسمالله... خواند؟

چگونه ميتوان بر هوا و هوس خود غلبه كرد و در مورد اين سؤال چند آيه در قرآن آمده است؟

سورهاي كه در وسط قرآن است، چه نام دارد؟

آيا بسم اللّه الرحمن الرحيم و اعوذ بالله من الشيطان الرجيم از آيههاي قرآن مجيدند؟

آيا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم و بسم اللّه الرحمن الرحيم از آيههاي قرآن مجيدند؟

دربارة خبر از آينده در قرآن كريم توضيحاتي دهيد و در صورت امكان تمامي پيش بينيهاي قرآن را بنويسيد.

الف) آيا درباره زيبايي و زشتي افراد آيهاي در قرآن آمده است؟ ب) آيا زيبايي ظاهري بد است؟ اگر چنين است پس چرا انسانهاي خوب زيبا هستند؟

  1. 2685 از 4632