مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا در قرآن كريم آيهاي وارد شده كه ارزش هنر را به مسلمانان يادآوري كند؟ و آيا اين كه در هنگام خلقت حضرت آدم، خداوند به ملائكه فرمان ميدهد كه طنبور بنوازند صحت دارد؟

انجيل به چه معناست؟ لطفاً برايم تفسير كنيد.

در قرآن كريم آمده است كه نام پدر حضرت مريم، مادر حضرت عيسي، عمران است. پدر حضرت موسي عمران است. آيا موسي و مريم با هم خواهر و برادر بودهاند؟

پيامبران چگونه فرمانهاي الهي را دريافت ميكردند؟

با توجه به اين كه پيامبران بايد معصوم باشند; چرا حضرت آدم فريب شيطان را خورد؟ آيا اين كار به عصمت آن حضرت لطمهاي وارد نميكند؟

ميگويند هنگامي كه حضرت يعقوب آمدند، حضرت يوسف بر اسب سوار بود و پياده نشد; لذا كسي از فرزندش به پيامبري نرسيد، آيا اين سخن درست است؟

حكمتهاي موجود در داستان حضرت موسي و خضر در قرآن، در آن حد نيست كه بتوان آنها را علم ناميد و اساساً اين حكمتها آموزشي نيست، چه علمي بود كه حضرت موسي را به دنبال خضر كشانيد؟

الف ـ انسانهاي عصر حجر كه در زيستشناسي مطرح شده است، آيا به زمان حضرت نوحبر ميگردند و يا به زمان ديگري؟ ب ـ آيا دين براي اين گونه مسائل، پاسخي دارد؟

نخستين پيامبري كه خطاطي و خياطي ميكرد چه كسي بود؟

كدام پيامبر با قبرش حركت ميكرد؟

لطفاً اسامي كتابهاي آسماني كه در سورة انبيااز آن ياد شده است را نام ببريد.

چرا در آية 34 بقره ميفرمايد: شيطان به خاطر ترك سجده بر حضرت آدمغ كافر شد؟ با اين كه در حال حاضر كسي بر انسان سجده نكند كافر تلقي نميشود؟

  1. 794 از 4632