مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آياتي دربارة جهنم و عذابهاي آن مرقوم فرماييد؟

تكليف عذاب قبر افرادي كه بر اثر حوادث مانند آتشسوزي، غرق شدن و... از دنيا ميروند، چگونه است؟

آيا فشار قبر تا روز قيامت ادامه دارد؟

مقصود از آية شريفه سوره نحل كه ميفرمايد: خداوند بعضي از شما را به بعضي ديگر از نظر روزي برتري داد چيست؟ كساني كه خداوند روزي بيشتري به آنها داده چه افرادي هستند و افرادي كه داراي روزي كمتري هستند كيانند و آيا حساب اين دو گروه در قيامت يكسان است؟

ما در دنيا تا مدتي معين زنده هستيم و بعد به آخرت خواهيم رفت، در آن جا تا كي زنده خواهيم ماند؟

فلسفه و حكمت علاقه و محبّت خداوند به بندگان خود چيست؟

چرا روح انسان پس از مرگ نميتواند با افرادي كه زندهاند رابطه برقرار كند؟ پدر و مادري كه به فرزند خود علاقه فراوان داشتهاند، چرا روحشان پس از مرگ نميتوانند با فرزندشان ارتباط برقرار كنند؟

چرا انسان نبايد در مورد ذات الهي و اين كه خدا چگونه به وجود آمده فكر كند؟

قل هو الله احد: با ترجمه سوره توحيد معقول نيست نمازگزار به خداوند بگويد: بگو خدا يكي است مگر خدا نميداند كه يكي است؟!

آيا كودكان كه تازه متولد ميشوند و فوت ميكنند، عذاب قبر هم دارند؟

آيا زنان دنيا در بهشت برتري بر حوريان بهشتي دارند؟

منظور از عبارت حتماً اين عمل حكمتي دارد چيست و اساساً چگونه ميتوانيم به حكمت خداوند دست يابيم؟

  1. 1264 از 4632