مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

زهرا، در قرآن به چه معناست؟ آيا حضرت فاطمهاز معناي اسم خودشان خبر داشتند; يعني علم غيب داشتند، يا به او چيزي وحي ميشد؟

منظور از وصايت، كه شيعه به آن معتقد است، چيست؟

چرا با وجود معارف عظيم و وجود امامان معصوم: و علماي بزرگ، مذهب شيعه طي قرنهاي گذشته گسترش چنداني نداشته و در اكثر كشورهاي مسلمان، مردم پيرو مذاهب ديگري هستند؟ و يا آن كه برخي از شيعهها جدا شده و پيرو مذاهب ديگري شدهاند؟! آيهاي كه درباره وجود شيعه واقعي و پيروان حضرت عليآمده كدام است؟

در آيه 42 از سوره آلعمران از حضرت مريم به عنوان نسأالعالمين ياد شده است: ...وَاصْطَفَغكِ عَلَيَ نِسَآءِ الْعَـَـلَمِينَ مگر اين لقب فقط به حضرت فاطمهتعلق ندارد؟

لطفاً دربارة آيات سورة كهف كه ميگويند بر امام حسين نازل شده توضيح دهيد؟

چرا خداوند امامان يا پيامبران: را هنگام شهادت حفظ نميكرد، اما در مورد دين و معجزات الهي، به آنان كمك ميكرد; براي مثال زماني كه افرادي مانند ابوجهل ميخواستند پيامبر9 را به شهادت برسانند، او را از خطر نجات ميداد.

منظور از ذكر كثير در سوره احزاب، آيه 35 و 41، چيست؟ لطفاً آيات و شأن نزول آنهارا توضيح دهيد و بگوييد كه آيا ذكر تسبيح حضرت فاطمهذكر كثير است؟

كدام يك از سورههاي قرآن دربارة حضرت عليميباشند؟

لطفاً تعداد آياتي كه دربارة امام حسين تفسير شده را بيان كنيد؟ آيا در قرآن دربارة كربلا چيزي ذكر شده است؟

يكي از دلايل شيعه در بحث ضرورت وجود امام، اين است كه: با توجه به اين كه پيامبر9، در مدت كوتاه عمر رسالتش، موفق به بيان همة احكام و معارف دين نشد، به ناچار بايد از جانب خدا، جانشين يا جانشيناني معصوم، پس از پيامبر9 به مردم معرفي شوند تا حقايق ناگفتة دين را به مردم ابلاغ كنند. آيا اين دليل، با آية اليَومَ اَكمَلتُ لَكُم دينَكُم... (مائده، 3) منافات دارد، زيرا اين آيه، بر اكمال دين و اتمام نعمت هدايت الهي در آخر عمر شريف پيامبر9 دلالت ميكند؟ لطفاً توضيح دهيد.

به چه دليل ادعا ميكنيد كه آية ابلاغ يـَاَيُّهَا الرَّسولُ بَلِّغ ما اُنزِلَ اِلَيكَ مِن رَبِّكَ... (مائده، 67) دربارة ولايت عليآن هم در روز غدير خم ميباشد; به ويژه با توجه به اين كه سياق آيات پيش و پس اين آيه، به چنين معنايي گواهي نميدهد؟

آيا آيه 72 سورة انفال در مورد ولايت است؟

  1. 1971 از 4632