مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر شخصي خوابي در مورد امامان ببيند و آن را براي ديگران نقل كند, چه اشكالي دارد؟ در ضمن خواب هايي كه در شبهاي مختلف ماه مي بينيم , تعبيرهاي مختلفي دارد. در اين مورد نظرتان چيست ؟ اگر شخصي خواب بدي ببيند, آيا با دادن صدقه دفع مي شود؟

در آيهء 89سورهء انعام آيا شيعهء حضرت علي 7را مي گويد و يا گروه ديگري را مدّ نظر دارد؟

منازلي كه در آن مراسم عزاداري اهل بيت منعقد مي گردد, ولي پس از پايان ماه عزاداري , در آن منازل جشن هاي عروسي زننده و رقص و ترانه خواني شروع مي شود, آيا براي مالك آن خانه مسئوليّتي هست ؟

به طور كلي افراد مشروب خوار و تارك الصلوة كه در ايام محرّم علم هيأت هاي مذهبي را بر دوش مي كشند يا رباخوار هستند و جلودار هيأت هستند, عزاداري آنان از نظر شرع مقدس چگونه مي باشد؟

كدام مقتل دربارهء امام حسين 7معترتر است ؟

پس از حضرت علي 7و حضرت خديجه 3دومين و سومين مرد و زني كه مسلمان شدند, چه نام داشتند؟

اولين و دومين فردي كه در حملهء اول روز عاشورا به شهادت رسيدند, چه كساني بودند؟

تاريخ تولد و شهادت حضرت رقيه و حضرت علي اصغر را بيان كنيد.

مدرك زيارت عاشورا چيست و از كدام امام نقل شده است ؟

شفاعت چيست ؟ آيا شفاعت مستلزم تغيير در ارادهء خداوند نيست ؟ آيا شفاعت نوعي استثنا وبي عدالتي محسوب نمي شود؟

بعثت پيامبران براي هدايت انسان بوده است كه پيامبر اسلام در اين راستا مكتب عظيمي را پايه ريزي كرد، اما با موانعي روبرو شد، چون مانع شدن عمر از نوشتن وصيت نامه و جريان سقيفه كه از استمرار آن جلوگيري كرد. چرا خداوند جلوي توطئه آن افراد معدود را نگرفت و همانند امدادهاي غيبي در جنگ وسيلة پيروزي را براي آن فراهم نساخت تا هدايت مردم متوقف نشود؟

فلسفه سينه زني در عزاداريها چيست؟

  1. 1936 از 4632