مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تفسير كاملي از آيات 83 سوره هود يا 6 سورة يوسف ارايه دهيد؟

اگر مسيحيان تابع حضرت عيسيغ هستند، چرا بعضي از آنان حيا و حجاب خود را حفظ نميكنند؟

عاقبت قوم حضرت لوطغ به كجا رسيد؟ آيا حضرت لوطغ نيز به عذاب قومش گرفتار شد؟

ابليس كه يكي از فرشتگان بوده چرا بر حضرت آدمغ سجده نكرد؟

وصف مسلمانان در تورات و انجيل، در كدام يك از آيات قرآن كريم آمده است؟

نام مبارك حضرت ابراهيمغ چند بار در قرآن تكرار شده است، در چه سورههايي؟

پيامبراني كه با هم برادر بودند چه كساني هستند؟

كدام پيامبر، تبر داشت؟

كدام كودك بود كه برادرانش او را به چاه انداختند؟

قارون چه كسي بود و در زمان كدام پيامبر الهي ميزيست؟

شعيب و صفورا چه كساني بودند و حضرت موسي چه كاري براي آنان انجام داد؟

حضرت موسيغ در هنگام بازگشت از نزد حضرت شعيب، در بيابان شب هنگام در هواي سرد و هنگام وضع حمل همسرش چه ديد و خدا به او چه وحي كرد؟

  1. 776 از 4632