مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

فلسفه بلاها و سختي ها در زندگي چيست؟
آيا صحبت هرشخصيت حوزوي يا مكتوب آن در هرزمينه اي همان نظر اسلام است،واگرنظراسلام است چرا اين قدر اختلاف مي باشدوچگونه نظرصحيح راتشخيص دهيم؟
ازنظر جهان بيني اسلامي ضعيف هستم، كتاب هايي را كه مي تواند مورداستفاده من قرار گيرد معرفي نماييد؟
براي بحث با برادران و خواهران اهل سنت درخصوص اصل امامت چه دلايل محكمي را ارايه كنيم؟
آياباعدل خداوند سازگاراست كه افرادي راكه درمحيط فاسدپرورش يافته وبه گناه آلوده شدندراعذاب كندوآنان كه درمحيطسالم بوده وعمل صالح انجام دادندراثواب دهد؟
من كه نمي توانم از امتحان الهي سربلند بيرون آيم و با غرايز نفساني مبارزه كنم در نتيجه عذاب مي گردم، حال چگونه است كه به دنيا آمدنم رحمتي است؟
گويند خداوند مهربانترازمادراست در حالي كه اگرفرزندي درآتش بسوزدمادربراي نجات او خود را به خطر مي اندازد درحالي كه خداوندآدمي رابه جهنم مي برد؟
روح ميوه و ثمره جسم است. آيا مي توان گفت:كه روح انسان نيز بعد مادي دارد؟
مي گويند در جواب جبرگويان بايد آنان را كتك زد آيا اين كار خودش جبرنيست؟
چرا امام حسن(ع) زودتر از امام حسين(ع)به امامت رسيدند آيا به خاطر اينكه بزرگ تربودند؟
درعالم برزخ برروح انسان چه خواهد گذشت؟ آيا كيفر وپاداش درآن عالم نيز مطرح است وزندگي در آن جا همانند دنياست؟
انسان ها درقيامت با چه شكل وصورتي محشور مي شوند؟
  1. 950 از 4632