مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

وضعيت كودكان غير مميز و ديوانگان , و سفيهان در روز قيامت چيست ؟ آيا آنها به بهشت مي روند يا جهنم ؟
اگر در روز قيامت , نيازي به تكلم نيست و تكلم واقعا مصداقي ندارد پس معناي استثناي لا تكلم نفس الا باذنه ( هود / 105 ) و نيز حكايت اقوال اهل قيامت ,چيست ؟
از پـاره اي از آيـات قـرآن هـمچون آيه 27 و 50 سوره صافات و آيه 25 سوره طور به خوبي استفاده مـي شود كه در روز قيامت مردم از يكديگر سوال مي كنند و اين چگونه باآيه 101 سوره مومنون كه مي گويد : در قيامت سوال از يكديگر نمي كنند سازگارمي باشد ؟
در بـعضي از آيات قرآن تصريح شده كه اصلا به مجرمان اجازه عذر خواهي داده نمي شودلا يوذن لـهـم فـيـعتذرون ( مرسلات / 36 ) اما در آيه 57 سوره روم مي خوانيم : عذرخواهي آنها سودمند نـيـسـت , و ظـاهـرش اين است عذر خواهي مي كنند اما اثري ندارد آيا بين اين دو دسته از آيات تضادي وجود ندارد ؟
آيـه 23 سوره انعام مي گويد : مشركان , سابقه شرك خود را در روز قيامت انكارمي كنند در حالي كـه وضـع روز قـيـامـت و مشاهده حسي حقايق طوري است كه هيچكس به خوداجازه نمي دهد سـخـنـي بر خلاف بگويد , به علاوه از بعضي آيات ديگر چنين استفاده مي شود كه آنها روز قيامت صريحا به شرك خود اعتراف مي كنند و هيچ حقيقتي را كتمان نمي كنند ؟
آيه 6 سوره اعراف مي گويد : در روز قيامت از همه حتي پيامبران و پيشوايان سئوال مي كنيم و اين بـا بعضي ديگر از آيات قرآن منافات دارد مثلا در سوره الرحمن مي خوانيم : در آن روز از هيچكس سئوالي نمي شود بلكه افراد گناهكار از چهره شان شناخته مي شوند اين دو دسته آيات چگونه با هم سازگار است ؟
بـسـياري از آيات قرآن سخن گفتن مردم در روز قيامت را نفي مي كند اما در آيه 105سوره هود مي گويد : در روز قيامت مردم با اجازه پروردگار تكلم مي كنند و اين با ظاهر آيات ديگر قرآن سازگار نيست
ايـنكه قرآن مي گويد : يخافون سوء الحساب از بدي حساب در دادگاه قيامت مي ترسند آيا به راستي در قيامت به هنگام محاسبه اعمال افراد , بد حسابي وجوددارد ؟
آيه 22 سوره ابراهيم دليل بر اين است كه شيطان در روز رستاخيز با پيروان خودسخن مي گويد و آنـها را به باد ملامت و شماتت خود مي گيرد , چگونه شيطان اين توانايي را دارد كه در آن محضر بزرگ با همه پيروان خود تماس پيدا كند ؟
درآيـه 48 سـوره ابراهيم مي خوانيم : يوم تبدل الارض غير الارض و السموات دررستاخيز اين زمين به زمين ديگري تبديل مي شود و آسمانها به آسمانهاي ديگر آيامنظور اين است كه بكلي اين زمين نابود مي شود و زمين ديگري آفريده خواهد شدو قيامت در آن بر پا مي گردد ؟
چرا يكي از نامهاي قيامت ساعه است ؟
در سوره الرحمن مي خوانيم : فيومئذ لا يسئل عن ذنبه انس و لا جان در آن روز هيچ كس از انـس و جـن از گناهانش سوال نمي شود (1) با اين كه در آيات متعددديگري مي خوانيم : در آن روز از گناهكاران سوال مي شود ؟
  1. 1461 از 4632