مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر قرآن كريم به شهود پيامبراكرمرسيده و حضرت از سختي حفظ قرآن بينياز بوده آيا براي ديگران نيز مقدور است كه بدون نياز به راههاي مرسوم حفظ قرآن به مرحله كشف و شهود قرآن برسند؟

منظور از وحي لدني چيست؟

آيا آيهاي به هنگام هجرت پيامبر اكرم به مدينه يا در بين راه بر حضرت رسول اكرم نازل شده است؟

معجزههايي كه هنگام تولد پيامبر اتفاق افتاد، در كدام سورة قرآن بيان شده است؟

منظور از هجرت كنندگان چيست؟ آيا قرآن كريم از آنان سخني گفته است؟

معراج پيامبر6 چگونه با دانش روز ميسازد؟ لطفاً با توجه به آيات قرآن پاسخ دهيد.

آيا آيههاي قرآن هنگام نزول كامل بودند يا پيامبر اكرمآنها را كامل ميكرد؟

آية مباهله، در كدام سوره قرار دارد؟

كدام پيامبر به آسمان سفر كرد؟

اگر عمر شريف پيامبر بيشتر ميشد، آيا تعداد آيات و سورههاي قرآن بيشتر ميشد؟

الف) سورة جاحد و كافر چيست؟ ب) جريان كندن خندق چيست؟

شخصي از پيامبر6 سؤال فرمودند: آيا حج هر سال واجب است؟ پيامبر6 پاسخ ندادند و چند بار ديگر آن شخص سؤال كردند و جواب نشنيدند و در آخر پيامبر6 ناراحت شدند و فرمودند: از خبرهايي كه اگر فاش شود، خوشتان نميآيد، سؤال نكنيد، آيا منظور از حج، حج تمتع است، يا مفهوم ديگري داشت كه آن شخص ظرفيت پاسخ را نداشت، چرا پيامبر6 ناراحت شدند؟

  1. 2095 از 4632