مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

توضيح مختصري در خصوص زندگينامهء امام حسن 7و امام حسين 7بدهيد و توضيح دهيد چراروضه امام حسن 7كمتر خوانده شود.

آيا تعزيه خواني و شبيه خواني در عزاي امام حسين 7صحيح است ؟

شفاعت كنندگان به چند دسته تقسيم مي شوند و در چه شرايطي شفاعت امكان پذير است .

فلسفه پوشيدن لباس سياه براي عزاداري چيست ؟

يك هيئت عزاداري بر چه اساسي تأسيس مي شود و نحوه پيشرفت و هدايت امر تبليغ با چه روشي امكان پذير است ؟

مقصود از ام الكتاب چيست؟ در دعايي نسبت به معصوم(ع) چنين آمده است كه فرمود: خدايا! اگر من از اشقيا هستم، پس اسم مرا محو كن و در دفتر سعد او خوبان ثبت كند.(1) مقصود از ثبت و محو چيست و آيا چيزي كه در ام الكتاب و لوح محفوظ ثبت شود، قابل محو است؟

معاهدهء بين امام حسن 7با معاويه چيست ؟

از امام صادق 7روايت شده كه

آيا در قرآن آيه اي در مورد شيعيان وجود دارد؟ اين كه مي گويند مراد از (اولئك هم خيرالبريه ) شيعيان هستند, درست است ؟ آيا مراد از فرقهء ناجيه فقط شيعه است و مابقي مردم و گروه ها رستگارنخواهند بود؟

به تازگي عكس ها و تمثيل ها و پوسترهاي بسياري از پيامبر6و ائمه 7و خاندان پيامبر و يا سر مبارك امام حسين 7بر نيزه چاپ شد است و در معابر يا مكاتب به چشم مي خورد. آيا اين هاتوهين به امامان و پيامبر6نيست ؟

علت اين كه اهل سنت دست بسته نماز مي خوانند چيست ؟ از چه زماني مرسوم شد؟ آيا اين كار موجب بطلان نماز است ؟

آيا حاجت خواستن از امامان : و امام زاده ها صحيح است ؟ آيا حاجت خواستن از آنان ثمره اي دارد و انسان به حاجت خود مي رسد؟

  1. 1932 از 4632